Visa allt om Stam Tre Ringen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 108 777 104 357 102 872 110 273 108 844 107 282 103 700 94 377 93 650 93 098
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 16 106 16 206 4 926 13 186 13 664 14 720 14 101 21 664 24 761 24 108
Resultat efter finansnetto 3 606 3 608 -10 893 -2 187 -301 883 -2 196 -18 661 -15 797 -19 141
Årets resultat 1 891 -295 -12 464 -8 271 -18 826 -19 043 -18 978 -19 033 -19 563 -18 006
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 086 520 1 110 153 1 136 031 1 173 765 1 207 405 1 237 095 1 269 555 1 279 453 1 290 163 1 290 505
Omsättningstillgångar 6 865 4 051 7 823 3 533 3 916 3 993 5 208 3 957 10 039 67 204
Tillgångar 1 093 385 1 114 204 1 143 854 1 177 298 1 211 321 1 241 088 1 274 763 1 283 410 1 300 202 1 357 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 735 844 1 139 13 603 21 873 40 699 59 742 78 720 97 753 117 315
Obeskattade reserver 7 193 7 193 7 193 4 071 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 36 757 37 636 38 516 39 395 39 995 41 052 41 927 42 850 43 747 44 154
Långfristiga skulder 1 014 058 1 045 003 1 068 168 1 089 151 1 103 112 1 113 839 1 131 466 1 131 466 1 124 408 1 123 808
Kortfristiga skulder 32 642 23 528 28 838 31 078 46 341 45 498 41 628 30 374 34 294 72 431
Skulder och eget kapital 1 093 385 1 114 204 1 143 854 1 177 298 1 211 321 1 241 088 1 274 763 1 283 410 1 300 202 1 357 709
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - - 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 108 777 104 357 102 872 110 273 108 844 107 282 103 700 94 377 93 650 93 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 878 51 134 49 371 13 186 13 664 14 720 55 300 53 019 52 096 51 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,24% 1,44% -6,71% 1,31% 1,46% 3,45% 9,88% 0,78% 0,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,49% 1,46% 0,44% 1,13% 1,14% 1,20% 1,11% 1,73% 2,07% 1,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,99% 15,63% 4,88% 12,08% 12,67% 13,91% 13,68% 23,49% 28,78% 27,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 13,64% 13,67% 14,86% 14,98% 23,99% 27,61% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,70% -18,66% -20,43% -24,98% -38,98% -38,69% -35,12% -27,99% -25,90% -5,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,76% 0,58% 0,59% 1,43% 1,81% 3,28% 4,69% 6,13% 7,52% 8,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,03% 17,22% 27,13% 11,37% 8,45% 8,78% 12,51% 13,03% 29,27% 92,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!