Visa allt om Gigstr AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 15 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-09 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 18 516 9 687 18 258 23 914 20 608 11 237 5 567 4 490 6 236 3 511
Övrig omsättning 165 769 0 2 130 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 202 -3 753 -2 729 -12 599 154 761 586 559 85 788
Resultat efter finansnetto 193 -3 899 -3 444 -15 825 143 757 583 557 87 789
Årets resultat 193 -3 899 -3 444 -15 825 76 736 445 416 54 435
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-09 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 077 580 1 136 1 691 0 0 5 11 19 0
Omsättningstillgångar 5 995 2 838 3 677 5 091 14 928 4 416 1 794 1 549 1 195 2 166
Tillgångar 7 073 3 417 4 813 6 781 14 928 4 416 1 800 1 560 1 214 2 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 372 308 3 917 11 347 1 301 915 635 419 485
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 200 200 195 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 802 3 045 4 505 2 865 3 581 3 115 685 725 600 1 486
Skulder och eget kapital 7 073 3 417 4 813 6 781 14 928 4 416 1 800 1 560 1 214 2 166
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-09
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 9 929 7 628 10 548 15 769 9 476 5 346 2 016 1 752 2 291 1 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 662 1 971 3 108 5 206 2 870 1 372 463 403 587 490
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 18 681 10 456 18 258 26 044 20 608 11 237 5 567 4 490 6 236 3 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 8 38 11 15 13 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 645 1 937 2 282 629 1 873 749 428 561 780 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 814 2 028 1 772 679 1 177 462 196 279 373 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 109 -3 197 -2 173 -12 056 154 766 591 567 93 788
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 91,14% -46,94% -23,65% 16,04% 83,39% 101,85% 23,99% -28,00% 77,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,86% -109,72% -56,70% -232,92% 1,03% 17,26% 32,67% 36,15% 7,83% 36,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,09% -38,70% -14,95% -66,04% 0,75% 6,78% 10,56% 12,56% 1,52% 22,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,98% 96,22% 99,38% 97,28% 99,18% 99,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,36% -2,14% -4,53% 9,31% 55,06% 11,58% 19,92% 18,35% 9,54% 19,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,82% 10,89% 6,40% 57,76% 76,01% 29,46% 59,50% 50,71% 46,35% 29,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,14% 93,20% 81,62% 177,70% 416,87% 141,77% 261,90% 213,66% 199,17% 145,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!