Visa allt om JFC Norden (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 155 618 131 073 136 364 130 004 110 122 91 413 78 406 44 769 49 211 36 889
Övrig omsättning 1 288 1 838 893 112 2 49 1 0 1 432
Rörelseresultat (EBIT) 7 971 4 010 2 825 3 499 2 905 2 288 2 058 512 406 -6 111
Resultat efter finansnetto 8 818 3 332 2 196 3 224 1 288 2 031 1 874 295 59 -6 491
Årets resultat 6 976 2 569 1 662 2 452 1 158 2 031 1 874 295 59 -6 491
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 776 5 113 5 596 6 060 5 661 6 663 716 887 892 975
Omsättningstillgångar 49 213 43 991 43 995 40 323 36 551 29 439 23 349 22 010 17 457 14 756
Tillgångar 53 989 49 104 49 591 46 383 42 212 36 103 24 065 22 897 18 349 15 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 337 14 361 11 792 10 130 7 678 6 521 4 489 2 615 2 320 2 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 142 14 642 16 662 16 663 16 663 15 446 5 900 0 13 588 10 384
Kortfristiga skulder 25 510 20 101 21 136 19 590 17 870 14 135 13 675 20 282 2 441 3 086
Skulder och eget kapital 53 989 49 104 49 591 46 383 42 212 36 103 24 065 22 897 18 349 15 731
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 1 419 540 100 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 987 8 543 7 050 - - - 5 031 3 470 4 090 3 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 066 2 735 2 869 - - - 2 265 1 265 2 105 1 822
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 156 906 132 911 137 257 130 116 110 124 91 462 78 407 44 769 49 212 37 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 24 23 17 17 16 16 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 781 7 282 5 682 5 652 6 478 5 377 4 900 2 798 3 281 2 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 814 656 425 427 544 520 466 300 421 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 556 4 643 3 446 3 499 4 013 2 849 2 331 702 623 -1 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,73% -3,88% 4,89% 18,05% 20,47% 16,59% 75,13% -9,03% 33,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,50% 9,35% 6,23% 8,40% 7,01% 6,44% 8,79% 2,37% 2,28% -38,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,73% 3,50% 2,27% 3,00% 2,69% 2,54% 2,70% 1,21% 0,85% -16,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,74% 27,78% 24,31% 25,34% 27,09% 26,35% 23,90% 25,38% 31,10% 29,68%
Rörelsekapital/omsättning 15,23% 18,23% 16,76% 15,95% 16,96% 16,74% 12,34% 3,86% 30,51% 31,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,52% 29,25% 23,78% 21,84% 18,19% 18,06% 18,65% 11,42% 12,64% 14,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,61% 132,34% 86,31% 92,10% 107,57% 96,00% 93,07% 49,74% 318,93% 219,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!