Visa allt om Bröderna Dahls Byggnadsställningar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 884 21 222 14 287 9 996 10 467 5 158 5 675 3 589 5 131 3 000
Övrig omsättning 102 142 24 9 35 9 4 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 591 1 969 1 205 346 621 -662 1 805 891 1 631 697
Resultat efter finansnetto 1 588 1 969 1 204 342 613 -664 1 789 872 1 617 690
Årets resultat 1 235 1 283 829 267 473 139 1 019 441 718 217
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 541 2 906 2 238 151 289 473 2 899 2 867 2 452 1 351
Omsättningstillgångar 6 267 4 116 3 855 3 812 2 931 2 321 3 144 1 588 1 105 683
Tillgångar 9 808 7 022 6 093 3 962 3 221 2 794 6 042 4 455 3 557 2 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 836 1 601 1 318 989 723 250 3 011 1 992 1 552 834
Obeskattade reserver 1 617 1 602 1 270 1 132 1 144 1 148 1 999 1 520 1 218 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 76 160 9 76 67 0
Kortfristiga skulder 6 355 3 819 3 505 1 842 1 278 1 237 1 024 867 721 677
Skulder och eget kapital 9 808 7 022 6 093 3 962 3 221 2 794 6 042 4 455 3 557 2 035
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 111 688 857 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 337 252 297 222
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 500 0 0 2 900 0 0 0
Omsättning 15 986 21 364 14 311 10 005 10 502 5 167 5 679 3 589 5 131 3 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 6 5 5 3 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 929 2 381 1 999 2 093 1 719 1 419 1 196 1 710 1 500
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 463 601 584 555 500 366 321 385 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 903 2 229 1 401 485 805 -521 2 607 1 622 1 923 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,15% 48,54% 42,93% -4,50% 102,93% -9,11% 58,12% -30,05% 71,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,22% 28,04% 19,78% 8,73% 19,28% -23,69% 29,87% 20,02% 45,88% 34,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,02% 9,28% 8,43% 3,46% 5,93% -12,83% 31,81% 24,85% 31,81% 23,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,57% 40,63% 45,40% 43,62% 42,82% 51,61% 84,16% 87,07% 66,17% 61,30%
Rörelsekapital/omsättning -0,55% 1,40% 2,45% 19,71% 15,79% 21,02% 37,36% 20,09% 7,48% 0,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,58% 40,59% 37,89% 47,25% 50,15% 41,00% 75,64% 71,33% 70,34% 59,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,62% 107,78% 109,99% 206,95% 229,34% 187,63% 307,03% 183,16% 153,26% 100,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!