Visa allt om Gimmeshelter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 326 2 160 2 656 4 202 2 547 1 694 1 792 1 273 1 102
Övrig omsättning 496 0 36 2 0 119 13 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 113 -3 128 -747 117 164 191 -183 -207
Resultat efter finansnetto 111 -3 127 -749 117 163 186 -186 -213
Årets resultat 311 73 177 -749 89 163 186 -186 -213
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 20 34 54 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 750 302 239 430 900 653 354 219 211
Tillgångar 750 308 259 464 954 653 354 219 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -99 -410 -484 -660 89 0 -163 -349 -163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 9 25
Kortfristiga skulder 850 719 743 1 124 865 653 518 558 349
Skulder och eget kapital 750 308 259 464 954 653 354 219 211
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 122 737 690 614 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 419 238 290 235 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 822 2 160 2 692 4 204 2 547 1 813 1 805 1 273 1 102
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 4 4 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 582 720 664 1 051 637 565 597 424 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 411 405 841 401 336 334 290 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 10 141 -727 130 164 191 -183 -207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,69% -18,67% -36,79% 64,98% 50,35% -5,47% 40,77% 15,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,07% -0,97% 49,42% -160,99% 12,26% 25,27% 53,95% -83,56% -98,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,86% -0,14% 4,82% -17,78% 4,59% 9,74% 10,66% -14,38% -18,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,76% 73,84% 78,95% 78,18% 81,82% 77,51% 78,57% 70,62% 67,42%
Rörelsekapital/omsättning -4,30% -19,31% -18,98% -16,52% 1,37% 0,00% -9,15% -26,63% -12,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -13,20% -133,12% -186,87% -142,24% 9,33% 0,00% -46,05% -159,36% -77,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,24% 42,00% 32,17% 38,26% 104,05% 100,00% 68,34% 39,25% 60,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...