Visa allt om Unges Byggservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 41 511 23 449 18 885 19 786 13 327 17 305 14 961 10 799 8 491 8 045
Övrig omsättning 391 180 0 0 31 28 12 218 153 154
Rörelseresultat (EBIT) 3 169 1 945 954 44 761 2 083 829 85 201 401
Resultat efter finansnetto 3 080 1 875 951 30 645 1 744 778 121 242 401
Årets resultat 2 384 1 101 667 -3 427 910 603 651 220 268
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 588 519 361 291 305 57 64 319 226 67
Omsättningstillgångar 15 843 10 518 6 082 5 472 6 937 6 657 5 695 5 003 3 413 1 847
Tillgångar 16 432 11 037 6 443 5 764 7 241 6 714 5 759 5 321 3 639 1 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 165 2 606 1 805 1 438 1 741 1 614 1 005 702 288 318
Obeskattade reserver 1 345 1 445 1 045 955 955 852 352 252 1 014 0
Avsättningar (tkr) 500 0 0 0 0 0 0 249 149 83
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 421 6 985 3 593 3 370 4 545 4 247 4 402 4 119 2 188 1 512
Skulder och eget kapital 16 432 11 037 6 443 5 764 7 241 6 714 5 759 5 321 3 639 1 913
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 420 420 1 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 236 1 943 1 289 1 567 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 896 632 564 630 647
Utdelning till aktieägare 0 1 825 300 300 300 300 300 0 237 250
Omsättning 41 902 23 629 18 885 19 786 13 358 17 333 14 973 11 017 8 644 8 199
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 11 9 9 8 8 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 594 2 132 2 098 2 198 1 666 2 163 2 494 1 800 1 415 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 477 530 507 511 398 394 393 444 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 412 2 125 1 067 120 831 2 090 836 92 208 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 77,03% 24,17% -4,55% 48,47% -22,99% 15,67% 38,54% 27,18% 5,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,29% 17,62% 14,81% 0,76% 10,51% 31,02% 14,66% 4,21% 6,79% 20,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,63% 8,29% 5,05% 0,22% 5,71% 12,04% 5,64% 2,07% 2,91% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,54% 36,27% 36,76% 29,48% 45,70% 36,00% 28,17% 28,00% 39,14% 43,70%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 15,07% 13,18% 10,62% 17,95% 13,93% 8,64% 8,19% 14,43% 4,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,65% 33,82% 40,67% 37,87% 34,33% 33,94% 22,22% 16,89% 28,45% 16,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,04% 91,70% 116,64% 122,70% 50,78% 135,55% 68,74% 42,80% 136,79% 122,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!