Visa allt om Ohlssons Invest i Landskrona AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 274 295 1 078 000 911 406 730 056 756 953 718 546 637 340 493 307 417 343 312 327
Övrig omsättning 0 0 0 0 985 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 87 924 86 550 65 573 48 900 47 715 45 121 36 629 32 780 29 801 19 370
Resultat efter finansnetto 65 107 72 768 55 105 39 174 38 373 36 770 33 411 26 577 21 946 12 273
Årets resultat 58 883 57 168 40 899 30 289 30 151 27 591 23 519 19 210 16 492 10 984
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 316 395 1 183 064 931 913 712 558 658 907 634 557 504 846 395 156 358 548 312 481
Omsättningstillgångar 229 405 233 913 164 271 162 228 188 509 162 132 147 355 85 205 79 153 73 709
Tillgångar 1 545 800 1 416 977 1 096 184 874 786 847 416 796 689 652 201 480 361 437 701 386 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 856 371 485 260 206 197 047 167 770 137 619 111 028 92 510 91 453 62 059
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 244
Avsättningar (tkr) 103 200 97 983 75 192 55 817 54 297 52 799 51 462 30 203 23 163 15 677
Långfristiga skulder 713 786 646 622 526 240 423 498 416 525 397 851 311 282 226 453 224 266 206 203
Kortfristiga skulder 294 958 300 887 234 546 198 424 208 824 208 420 178 429 131 195 98 819 98 007
Skulder och eget kapital 1 545 800 1 416 977 1 096 184 874 786 847 416 796 689 652 201 480 361 437 701 386 190
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 5 541 5 781 5 975 6 143 7 082 5 786 4 647 3 052 2 888 766
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 310 173 278 394 242 856 201 879 197 635 193 837 167 232 123 490 96 836 74 096
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 129 993 114 918 95 000 83 675 83 140 73 989 68 880 49 401 36 640 28 820
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 274 295 1 078 000 911 406 730 056 757 938 718 546 637 340 493 307 417 343 312 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 783 742 577 513 513 509 438 345 274 215
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 627 1 453 1 580 1 423 1 476 1 412 1 455 1 430 1 523 1 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 553 587 575 559 565 555 513 504 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 220 275 203 143 165 273 130 112 118 546 112 287 99 407 88 666 72 756 54 617
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,21% 18,28% 24,84% -3,55% 5,35% 12,74% 29,20% 18,20% 33,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,69% 6,22% 6,27% 5,68% 5,65% 5,68% 6,18% 6,84% 6,85% 5,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,91% 8,18% 7,54% 6,81% 6,32% 6,29% 6,32% 6,66% 7,18% 6,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,14% -6,21% -7,71% -4,96% -2,68% -6,44% -4,88% -9,32% -4,71% -7,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,07% 26,22% 23,74% 22,53% 19,80% 17,27% 17,02% 19,26% 20,89% 16,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,48% 72,99% 65,16% 77,10% 85,96% 73,62% 79,15% 61,19% 75,82% 69,76%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 157 7 488 4 808 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 005 596 979 -36 -29 -24 -18 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto 11 668 43 845 9 357 9 895 -252 824 4 982 -1 3 099 999
Årets resultat 17 785 45 405 9 967 9 895 1 129 1 517 5 336 663 3 011 872
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 089 268 566 219 517 219 961 107 361 99 346 77 346 76 346 42 500 42 500
Omsättningstillgångar 57 982 42 153 32 229 51 460 40 466 2 046 1 186 1 720 3 459 1 199
Tillgångar 294 071 310 719 251 746 271 421 147 827 101 392 78 532 78 066 45 959 43 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 840 110 055 54 750 51 783 45 388 44 259 43 742 43 406 45 743 43 572
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 397 243 12 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 203 190 658 86 035 108 321 100 124 54 492 34 569 34 534 216 127
Kortfristiga skulder 48 631 9 763 110 949 111 317 2 315 2 641 221 126 0 0
Skulder och eget kapital 294 071 310 719 251 746 271 421 147 827 101 392 78 532 78 066 45 959 43 699
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 790 3 356 1 745 0 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 2 928 2 709 1 001 0 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840
Omsättning 9 157 7 488 4 808 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 2 0 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 831 1 872 2 404 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 346 1 532 1 375 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 005 596 979 -36 -29 -24 -18 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,29% 55,74% - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 14,54% 4,21% - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 178,28% 603,50% 220,49% - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 102,12% 432,56% -1 637,27% - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,75% 35,42% 21,75% 19,08% 30,70% 43,65% 55,70% 55,60% 99,53% 99,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,23% 431,76% 29,05% 46,23% 1 747,99% 77,47% 536,65% 1 365,08% - -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!