Visa allt om Teracom Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 *
Nettoomsättning 1 338 000 1 366 000 1 581 000 1 974 000 2 003 000 3 952 000 3 824 000 3 837 000 4 447 000 4 046 000
Övrig omsättning 50 000 47 000 50 000 41 000 41 000 43 000 48 000 122 000 68 000 38 000
Rörelseresultat (EBIT) 156 000 124 000 485 000 460 000 349 000 601 000 542 000 638 000 351 000 376 000
Resultat efter finansnetto 151 000 111 000 430 000 436 000 329 000 594 000 513 000 607 000 316 000 325 000
Årets resultat 110 000 85 000 387 000 356 000 231 000 477 000 393 000 486 000 236 000 168 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 983 000 1 850 000 1 525 000 2 601 050 2 585 000 3 691 000 3 893 000 3 964 000 4 442 000 4 528 000
Omsättningstillgångar 1 841 000 2 887 000 3 078 000 1 929 000 2 950 000 1 582 000 1 276 000 1 096 000 883 000 1 025 000
Tillgångar 4 824 000 4 737 000 4 603 000 4 530 050 5 535 000 5 273 000 5 169 000 5 060 000 5 325 000 5 553 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 701 000 3 571 000 3 765 000 3 575 050 3 322 000 2 602 000 2 329 000 2 259 000 1 837 000 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 317 000 0 0 0 79 000 10 000 0 5 000
Långfristiga skulder 622 000 564 000 74 000 431 000 782 000 1 364 000 1 576 000 1 683 000 1 795 000 2 208 000
Kortfristiga skulder 501 000 602 000 447 000 524 000 1 431 000 1 307 000 1 185 000 1 108 000 1 693 000 1 567 000
Skulder och eget kapital 4 824 000 4 737 000 4 603 000 4 530 050 5 535 000 5 273 000 5 169 000 5 060 000 5 325 000 5 553 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
Löner till styrelse & VD 21 239 17 601 15 397 16 971 12 255 17 490 18 846 19 575 22 490 000 19 119 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 263 301 284 483 274 755 362 735 370 749 418 875 428 220 400 872 388 358 000 388 427 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 142 832 150 420 145 468 181 931 168 569 184 176 202 462 190 493 196 360 000 187 142 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 388 000 1 413 000 1 631 000 2 015 000 2 044 000 3 995 000 3 872 000 3 959 000 4 515 000 4 084 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 459 488 485 594 612 724 741 710 703 707
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 915 2 799 3 260 3 323 3 273 5 459 5 161 5 404 6 326 5 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 948 947 858 973 926 890 900 892 892 868
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 524 000 463 000 685 000 790 000 843 000 1 016 000 967 000 1 050 000 758 000 780 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,05% -13,60% -19,91% -1,45% -49,32% 3,35% -0,34% -13,72% 9,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,44% 2,70% 11,32% 10,68% 6,59% 11,76% 10,68% 13,28% 7,72% 7,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,41% 9,37% 32,95% 24,52% 18,22% 15,69% 14,44% 17,51% 9,24% 9,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,89% 94,69% 100,00% 100,00% 94,71%
Rörelsekapital/omsättning 100,15% 167,28% 166,41% 71,18% 75,84% 6,96% 2,38% -0,31% -18,21% -13,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,72% 75,39% 81,79% 78,92% 60,02% 49,35% 45,06% 44,64% 34,50% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 366,67% 478,74% 688,59% 368,13% 192,17% 119,05% 104,14% 92,33% 46,72% 61,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 28 000 199 000 156 000 108 000 113 000 117 000 33 000
Övrig omsättning 0 0 0 7 000 1 000 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -18 000 -17 000 -18 000 -21 000 -107 000 -124 000 -172 000 -144 000 -87 000 -37 000
Resultat efter finansnetto 66 000 -17 000 -1 000 48 000 108 000 -644 000 254 000 150 000 1 055 000 201 000
Årets resultat 87 000 0 340 000 412 000 535 000 146 000 456 000 336 000 1 276 000 226 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 015 000 2 031 000 1 634 000 3 045 000 3 075 000 4 511 000 5 458 000 5 453 000 5 879 000 5 451 000
Omsättningstillgångar 1 635 000 2 606 000 3 274 000 2 140 000 3 115 000 2 137 000 925 000 541 000 546 000 591 000
Tillgångar 4 650 000 4 637 000 4 908 000 5 185 000 6 190 000 6 648 000 6 383 000 5 994 000 6 425 000 6 042 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 721 000 3 685 000 3 891 000 3 765 000 3 563 000 3 313 000 3 402 000 3 236 000 3 025 000 1 859 000
Obeskattade reserver 630 000 630 000 630 000 515 000 407 000 282 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 4 000
Långfristiga skulder 1 000 1 000 0 1 000 332 000 949 000 1 074 000 1 210 000 1 280 000 3 293 000
Kortfristiga skulder 298 000 321 000 386 000 904 000 1 888 000 2 103 000 1 906 000 1 548 000 2 120 000 886 000
Skulder och eget kapital 4 650 000 4 637 000 4 908 000 5 185 000 6 190 000 6 648 000 6 383 000 5 994 000 6 425 000 6 042 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 6 242 000 7 128 8 034 0 12 251 11 727 11 305 11 259 12 748 000 11 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 74 880 61 069 62 302 66 229 54 131 000 18 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 121 000 5 064 3 740 0 54 104 47 344 57 624 56 969 48 649 000 27 000
Utdelning till aktieägare 0 51 000 206 000 214 000 210 000 0 235 000 290 000 0 110 000
Omsättning 0 0 0 35 000 200 000 156 000 108 000 113 000 117 000 33 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 488 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 23 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 000 -17 000 -18 000 2 000 -60 000 -80 000 -136 000 -123 000 -83 000 -37 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -85,93% 27,56% 44,44% -4,42% -3,42% 254,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 3,38% 2,76% -9,33% 4,61% 3,52% 18,19% 4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 625,00% 85,93% -397,44% 272,22% 186,73% 999,15% 860,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 98,72% 93,52% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 4 414,29% 616,58% 21,79% -908,33% -891,15% -1 345,30% -893,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,59% 90,07% 89,29% 80,36% 62,69% 53,14% 53,30% 53,99% 47,08% 30,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 548,66% 811,84% 848,19% 236,73% 164,99% 101,62% 48,53% 34,95% 25,75% 66,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!