Visa allt om TREL AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 70 265 48 297 61 785 100 043 70 621 63 242 49 825 46 677 42 058 18 836
Övrig omsättning 156 201 348 210 112 103 73 50 20 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 218 5 872 9 404 9 150 16 892 12 615 8 179 6 675 3 557 2 386
Resultat efter finansnetto 8 218 5 872 9 408 9 202 17 037 12 705 8 186 6 715 3 612 2 419
Årets resultat 4 855 3 415 5 490 7 329 9 835 11 263 7 650 3 783 2 089 1 323
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 323 429 103 187 883 8 784 591 391 126 144
Omsättningstillgångar 40 299 37 214 32 698 35 398 31 217 17 624 18 344 13 248 12 689 8 714
Tillgångar 40 622 37 643 32 801 35 585 32 099 26 408 18 935 13 640 12 814 8 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 183 13 327 17 912 17 422 15 881 14 596 8 433 4 413 2 730 1 842
Obeskattade reserver 10 259 8 181 6 685 4 300 4 300 0 1 833 3 560 1 775 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 820 596 328 149 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 513 19
Kortfristiga skulder 12 180 16 134 8 204 13 863 11 098 11 215 8 341 5 518 7 797 6 138
Skulder och eget kapital 40 622 37 643 32 801 35 585 32 099 26 408 18 935 13 640 12 814 8 858
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 10 077 8 970 7 705 5 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 785 3 162 2 713 2 083
Utdelning till aktieägare 12 000 0 8 000 5 000 0 3 000 2 100 2 100 2 100 1 200
Omsättning 70 421 48 498 62 133 100 253 70 733 63 345 49 898 46 727 42 078 18 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 34 32 33 29 27 25 23 19 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 899 1 421 1 931 3 032 2 435 2 342 1 993 2 029 2 214 1 345
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 587 569 556 569 559 559 537 558 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 346 5 969 9 463 9 216 16 952 12 717 8 263 6 736 3 601 2 425
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,49% -21,83% -38,24% 41,66% 11,67% 26,93% 6,74% 10,98% 123,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,23% 15,60% 28,70% 25,94% 53,12% 48,15% 43,34% 49,37% 28,34% 27,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,70% 12,16% 15,24% 9,23% 24,14% 20,11% 16,47% 14,43% 8,64% 12,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,79% 64,42% 52,71% 32,46% 52,92% 48,73% 50,34% 43,44% 35,09% 34,55%
Rörelsekapital/omsättning 40,02% 43,65% 39,64% 21,53% 28,49% 10,13% 20,08% 16,56% 11,63% 13,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,46% 52,36% 70,50% 58,38% 59,92% 55,27% 52,09% 52,71% 32,11% 27,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,69% 226,87% 389,82% 253,18% 278,40% 154,57% 216,80% 235,67% 160,48% 139,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!