Visa allt om Doktor.se Gällivare Hälsocentral AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 45 730 36 358 34 558 35 354 35 759 33 212 32 728 30 750 22 489 16 987
Övrig omsättning 5 439 4 609 1 196 1 860 3 923 3 476 4 418 4 022 3 464 1 760
Rörelseresultat (EBIT) 10 926 4 304 1 012 3 658 1 732 357 1 037 939 47 -670
Resultat efter finansnetto 10 929 4 293 996 3 643 1 716 329 945 814 -44 -818
Årets resultat 8 703 2 405 987 2 019 833 228 945 814 -44 -818
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 724 3 066 2 350 715 720 842 962 1 023 1 005
Omsättningstillgångar 17 345 9 119 4 839 6 924 5 495 4 553 4 829 4 486 2 948 3 426
Tillgångar 17 729 9 843 7 905 9 274 6 211 5 273 5 671 5 448 3 971 4 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 321 5 118 4 813 3 827 1 808 974 1 746 1 001 187 231
Obeskattade reserver 1 098 1 134 118 1 408 528 101 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 1 11 21 35 35 35 35 35 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 225 465 417 884 536 803
Kortfristiga skulder 5 310 3 590 2 963 4 018 3 615 3 698 3 473 3 527 3 213 3 396
Skulder och eget kapital 17 729 9 843 7 905 9 274 6 211 5 273 5 671 5 448 3 971 4 431
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 14 362 13 469 12 284 8 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 6 041 5 408 5 024 3 441
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 51 169 40 967 35 754 37 214 39 682 36 688 37 146 34 772 25 953 18 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 24 23 21 29 31 31 30 27 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 829 1 515 1 503 1 684 1 233 1 071 1 056 1 025 833 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 625 610 635 759 687 674 642 658 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 031 4 418 1 113 3 762 1 854 543 1 265 1 164 249 -514
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,78% 5,21% -2,25% -1,13% 7,67% 1,48% 6,43% 36,73% 32,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,69% 43,74% 12,81% 39,44% 27,89% 6,77% 18,29% 17,24% 1,18% -15,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,92% 11,84% 2,93% 10,35% 4,84% 1,07% 3,17% 3,05% 0,21% -3,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,66% 50,59% 48,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,32% 15,21% 5,43% 8,22% 5,26% 2,57% 4,14% 3,12% -1,18% 0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,69% 60,98% 62,05% 53,11% 35,74% 19,97% 30,79% 18,37% 4,71% 5,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,78% 252,59% 161,42% 167,67% 147,41% 118,31% 134,73% 118,60% 82,48% 93,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!