Visa allt om MMSports AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsättning 298 708 266 007 228 704 190 380
Övrig omsättning 1 848 1 964 1 963 1 959
Rörelseresultat (EBIT) 20 897 25 645 12 002 -2 313
Resultat efter finansnetto 21 543 25 236 10 451 -4 542
Årets resultat 17 238 19 825 7 528 -4 203
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 475 15 484 21 197 24 357
Omsättningstillgångar 103 405 69 607 45 184 42 988
Tillgångar 114 880 85 090 66 381 67 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 257 45 926 19 414 10 918
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 854 21 346
Kortfristiga skulder 52 623 39 165 40 113 35 081
Skulder och eget kapital 114 880 85 090 66 381 67 345
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
Löner till styrelse & VD - 1 771 3 131 2 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 24 164 23 240 20 777 20 300
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 9 075 8 915 8 640 9 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 300 556 267 971 230 667 192 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 48 52 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 930 5 542 4 398 3 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 707 626 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 261 27 785 14 209 -6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,29% 16,31% 20,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,90% 30,14% 18,02% -3,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 9,64% 5,23% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,17% 41,12% 38,44% 37,45%
Rörelsekapital/omsättning 17,00% 11,44% 2,22% 4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,19% 53,97% 29,25% 16,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,28% 49,14% 13,28% 26,09%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2012-12
Nettoomsättning 296 959 265 730 228 012 188 925 176 727 174 501 167 260 260 703 284 500 93 346
Övrig omsättning 1 736 1 413 1 963 1 514 1 185 2 419 147 1 219 812 375
Rörelseresultat (EBIT) 20 936 26 286 15 277 614 -11 597 -12 122 -16 725 -20 689 7 832 913
Resultat efter finansnetto 20 768 26 156 14 120 -1 722 -13 786 -12 557 -17 118 -21 000 7 127 740
Årets resultat 16 464 20 745 11 197 -1 383 -11 568 -10 383 -9 781 -15 842 3 991 331
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 510 15 519 21 232 24 239 25 288 19 726 14 286 8 180 5 817 4 120
Omsättningstillgångar 113 206 79 403 54 252 50 105 48 981 48 900 50 999 44 054 48 005 30 589
Tillgångar 124 716 94 921 75 484 74 344 74 269 68 626 65 285 52 234 53 821 34 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 638 57 174 29 391 17 979 7 729 6 742 17 126 13 441 7 359 3 362
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 693 1 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 854 21 346 33 112 24 073 22 064 15 506 15 442 11 006
Kortfristiga skulder 51 079 37 747 39 239 35 019 33 429 37 812 26 096 23 287 27 327 18 610
Skulder och eget kapital 124 716 94 921 75 484 74 344 74 269 68 626 65 285 52 234 53 821 34 709
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 1 771 3 131 2 551 3 226 2 073 852 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 164 23 240 20 674 19 700 23 776 24 664 25 902 36 607 27 448 9 909
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 9 075 8 915 8 623 9 016 9 761 10 475 10 144 11 793 8 364 3 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 298 695 267 143 229 975 190 439 177 912 176 920 167 407 261 922 285 312 93 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 48 50 52 49 53 60 75 46 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 907 5 536 4 560 3 633 3 607 3 292 2 788 3 476 6 185 3 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 707 649 601 750 703 615 659 797 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 300 28 426 17 250 2 889 -10 082 -10 422 -14 959 -18 858 8 922 1 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,75% 16,54% 20,69% 6,90% 1,28% 4,33% -35,84% -8,36% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,79% 27,69% 20,16% 0,83% -15,61% -17,66% -25,61% -39,59% 14,57% 2,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% 9,89% 6,67% 0,32% -6,56% -6,95% -10,00% -7,93% 2,76% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,14% 41,38% 38,44% 37,60% 37,23% 39,45% 38,36% 36,43% 33,82% 34,02%
Rörelsekapital/omsättning 20,92% 15,68% 6,58% 7,99% 8,80% 6,35% 14,89% 7,97% 7,27% 12,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,04% 60,23% 38,94% 24,18% 10,41% 9,82% 26,23% 25,73% 19,03% 13,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,98% 76,94% 36,69% 47,69% 51,29% 41,30% 48,47% 30,97% 26,81% 34,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!