Visa allt om ETS i Myra AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 996 12 788 8 571 8 444 6 279 6 567 2 978 1 751 1 575 236
Övrig omsättning 19 421 78 0 19 0 0 0 2 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 431 705 173 436 332 530 369 508 401 93
Resultat efter finansnetto 1 286 558 64 412 331 528 368 507 399 93
Årets resultat 819 322 67 366 270 275 283 288 211 47
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 324 5 506 5 483 4 327 701 501 245 130 119 34
Omsättningstillgångar 3 654 3 064 1 771 3 114 1 743 1 976 1 335 1 047 600 465
Tillgångar 8 978 8 570 7 253 7 441 2 444 2 477 1 580 1 177 719 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 000 2 181 1 859 1 791 1 425 1 155 880 597 308 97
Obeskattade reserver 712 472 327 392 422 442 272 272 138 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 103 4 086 3 534 2 563 82 98 85 87 87 20
Kortfristiga skulder 1 163 1 832 1 533 2 695 515 781 344 222 185 353
Skulder och eget kapital 8 978 8 570 7 253 7 441 2 444 2 477 1 580 1 177 719 499
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 31
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 754 528 479 491 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 205 175 159 146 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 015 13 209 8 649 8 444 6 298 6 567 2 978 1 751 1 577 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 5 4 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 714 1 827 1 429 1 689 1 570 2 189 1 489 876 788 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 627 538 602 525 360 387 350 368 63
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 705 1 001 460 646 509 612 425 542 429 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,19% 49,20% 1,50% 34,48% -4,39% 120,52% 70,07% 11,17% 567,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,94% 8,23% 2,39% 5,86% 13,58% 21,40% 23,42% 43,25% 55,77% 18,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,93% 5,51% 2,02% 5,16% 5,29% 8,07% 12,42% 29,07% 25,46% 39,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,81% 53,36% 54,53% 56,56% 58,35% 34,95% 53,09% 87,61% 94,35% 99,58%
Rörelsekapital/omsättning 20,77% 9,63% 2,78% 4,96% 19,56% 18,20% 33,28% 47,12% 26,35% 47,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,60% 29,75% 29,15% 28,18% 71,77% 60,55% 69,12% 68,75% 56,98% 23,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,59% 154,04% 73,58% 113,47% 328,54% 253,01% 388,08% 471,62% 324,32% 131,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!