Visa allt om Tillväxt & Ekonomi Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-07 2021-07 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 993 2 095 2 660 2 210 2 301 2 263 1 497 1 182 1 986 1 758
Övrig omsättning 563 8 426 2 0 14 195 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 532 657 768 353 175 148 129 -133 164 221
Resultat efter finansnetto 556 1 224 768 353 174 143 124 -129 154 223
Årets resultat 439 1 076 603 275 134 106 95 2 82 126
Balansräkningar (tkr)
2022-07 2021-07 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 329 215 105 105 50 0 0 4 14 58
Omsättningstillgångar 839 2 097 1 340 552 680 643 637 755 1 152 1 027
Tillgångar 1 168 2 312 1 445 657 730 643 637 758 1 166 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 1 582 656 328 268 234 329 234 232 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 135 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 648 731 690 329 462 408 309 525 800 734
Skulder och eget kapital 1 168 2 312 1 445 657 730 643 637 758 1 166 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2022-07
2021-07
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 735 581 1 003 506
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 274 219 326 302
Utdelning till aktieägare 470 1 500 0 275 215 100 200 0 0 110
Omsättning 3 556 2 103 3 086 2 212 2 301 2 277 1 692 1 182 1 986 1 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 998 698 887 737 767 566 749 394 662 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 398 586 459 571 390 505 267 443 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 532 657 768 353 175 148 129 -133 197 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,86% -21,24% 20,36% -3,95% 1,68% 51,17% 26,65% -40,48% 12,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,69% 52,98% 53,15% 53,73% 23,97% 23,02% 20,25% -16,49% 14,07% 20,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,61% 58,47% 28,87% 15,97% 7,61% 6,54% 8,62% -10,58% 8,26% 12,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,91% 96,46% 95,26% 98,24% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,38% 65,20% 24,44% 10,09% 9,47% 10,38% 21,91% 19,46% 17,72% 16,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,61% 68,43% 45,40% 49,92% 36,71% 36,39% 51,65% 30,87% 28,93% 30,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,48% 286,87% 194,20% 167,78% 147,19% 157,60% 206,15% 143,81% 144,00% 139,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!