Visa allt om Smébygg Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Nettoomsättning 1 047 980 1 149 1 087 1 434 3 306 3 178 3 181 3 012 5 120
Övrig omsättning 0 102 0 0 0 24 12 48 0 22
Rörelseresultat (EBIT) 75 136 25 -2 -108 366 313 276 244 239
Resultat efter finansnetto 75 134 25 -2 -108 366 311 278 247 240
Årets resultat 92 64 12 -9 75 283 181 161 135 175
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 98 82 66 50 0 0 0 26 69
Omsättningstillgångar 636 487 444 390 609 1 475 1 099 1 282 1 016 688
Tillgångar 756 585 526 456 659 1 475 1 099 1 282 1 042 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 124 60 48 437 362 500 519 436 302
Obeskattade reserver 0 43 0 0 0 213 213 133 63 0
Avsättningar (tkr) 149 112 82 52 22 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 256 245 304 304 10 420 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 62 80 52 190 480 386 630 543 455
Skulder och eget kapital 756 585 526 456 659 1 475 1 099 1 282 1 042 757
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 662 692 667 630 1 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 281 268 199 271 484
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 380 0 0 200 0 0
Omsättning 1 047 1 082 1 149 1 087 1 434 3 330 3 190 3 229 3 012 5 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 047 980 1 149 1 087 1 434 1 653 1 589 1 591 1 004 1 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 479 523 437 405 478 454 438 302 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 144 33 6 -100 366 313 302 254 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,84% -14,71% 5,70% -24,20% -56,62% 4,03% -0,09% 5,61% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,05% 23,25% 4,75% -0,44% -16,39% 24,81% 28,57% 21,68% 23,70% 31,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,26% 13,88% 2,18% -0,18% -7,53% 11,07% 9,88% 8,74% 8,20% 4,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,02% 70,92% 65,88% 51,89% 42,12% 51,21% 49,59% 48,85% 52,82% 44,32%
Rörelsekapital/omsättning 47,85% 43,37% 31,68% 31,09% 29,22% 30,10% 22,44% 20,50% 15,70% 4,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,57% 26,93% 11,41% 10,53% 66,31% 35,81% 60,61% 48,58% 46,30% 39,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,11% 785,48% 555,00% 750,00% 320,53% 307,29% 284,72% 203,49% 187,11% 144,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...