Visa allt om Cortea AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 30 183 32 414 36 054 48 808 20 902 13 172 0 6 2 218 2 162
Övrig omsättning 182 60 57 27 10 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 70 -328 982 4 815 337 492 -326 -399 360 322
Resultat efter finansnetto 29 -377 941 4 732 260 461 -327 -399 356 321
Årets resultat 29 -377 691 3 683 191 407 -229 -66 180 233
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 508 2 508 2 355 2 098 2 015 2 012 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 6 023 6 646 10 214 12 042 9 572 1 648 190 546 1 226 1 174
Tillgångar 8 531 9 154 12 570 14 140 11 587 3 660 190 546 1 226 1 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 490 461 838 4 348 765 574 168 397 513 333
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 98 431 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 710 784 974 2 106 2 891 1 447 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 331 7 908 10 757 7 686 7 931 1 639 23 52 282 510
Skulder och eget kapital 8 531 9 154 12 570 14 140 11 587 3 660 190 546 1 226 1 176
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 64 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 426 742 0 53 647 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 115 232 38 11 234 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 30 365 32 474 36 111 48 835 20 912 13 172 0 6 2 218 2 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 17 15 9 2 0 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 509 1 801 2 121 3 254 2 322 6 586 - 6 739 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 651 604 589 517 509 - 150 326 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 -328 982 4 815 356 492 -326 -399 362 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,88% -10,10% -26,13% 133,51% 58,69% - -100,00% -99,73% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% -3,58% 7,85% 34,05% 2,91% 13,44% - -73,08% 29,36% 27,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,23% -1,01% 2,74% 9,87% 1,61% 3,74% - -6 650,00% 16,23% 14,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,82% 47,33% 41,80% 28,34% 43,21% 18,28% - 50,00% 86,07% 67,72%
Rörelsekapital/omsättning -4,33% -3,89% -1,51% 8,92% 7,85% 0,07% - 8 233,33% 42,56% 30,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,74% 5,04% 6,67% 30,75% 6,60% 15,68% 88,42% 85,94% 67,75% 49,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,16% 84,04% 94,95% 156,67% 108,27% 99,76% 826,09% 1 050,00% 434,75% 230,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...