Visa allt om Joakim Karlsson Skog och Mark AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 546 9 271 7 967 7 106 6 245 5 163 4 367 3 410 2 706 3 471
Övrig omsättning 34 153 94 24 29 66 0 65 12 29
Rörelseresultat (EBIT) 63 420 216 216 45 227 231 102 35 100
Resultat efter finansnetto -5 355 162 168 -3 186 214 87 17 79
Årets resultat 72 193 134 75 3 88 98 27 7 17
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 540 2 276 2 229 1 693 1 837 1 769 663 749 481 387
Omsättningstillgångar 1 592 1 971 1 777 1 870 1 456 1 540 1 187 717 575 538
Tillgångar 4 132 4 247 4 006 3 564 3 294 3 310 1 849 1 465 1 056 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 791 719 526 392 317 314 226 102 75 68
Obeskattade reserver 413 510 401 410 341 351 280 194 143 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 810 1 648 1 783 1 353 1 487 1 457 369 666 276 238
Kortfristiga skulder 1 119 1 371 1 296 1 408 1 148 1 187 973 503 561 482
Skulder och eget kapital 4 132 4 247 4 006 3 564 3 294 3 310 1 849 1 465 1 056 925
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 821 483 606 739
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 306 189 206 246
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Omsättning 8 580 9 424 8 061 7 130 6 274 5 229 4 367 3 475 2 718 3 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 4 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 424 1 854 1 593 1 421 1 561 1 721 1 456 1 705 1 353 1 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 373 375 368 436 565 387 339 425 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 299 610 420 434 226 407 372 182 126 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,82% 16,37% 12,12% 13,79% 20,96% 18,23% 28,06% 26,02% -22,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,52% 9,89% 5,39% 6,06% 1,37% 6,86% 12,49% 6,96% 3,31% 10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,74% 4,53% 2,71% 3,04% 0,72% 4,40% 5,29% 2,99% 1,29% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,34% 40,11% 41,21% 45,85% 43,25% 53,71% 49,60% 39,38% 55,62% 49,41%
Rörelsekapital/omsättning 5,53% 6,47% 6,04% 6,50% 4,93% 6,84% 4,90% 6,28% 0,52% 1,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,94% 26,30% 20,94% 19,97% 17,70% 17,76% 24,03% 17,29% 17,66% 18,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,51% 96,13% 95,37% 104,55% 85,02% 103,88% 119,94% 135,98% 98,40% 106,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!