Visa allt om Bergendahl Home Logistics AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 7 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Nettoomsättning 263 990 140 932 322 782 328 855 195 236 260 412 199 086 101 296 41 426 11 651
Övrig omsättning 11 957 4 916 10 601 11 963 6 827 7 498 3 270 690 223 2
Rörelseresultat (EBIT) -31 635 -18 615 -23 947 -3 716 -25 657 -29 500 -30 057 -16 562 -7 586 -3 219
Resultat efter finansnetto -43 249 -19 363 -26 275 -5 516 -27 858 -32 077 -31 101 -17 026 -7 711 -3 296
Årets resultat -43 249 -19 363 -26 275 -5 516 -27 858 -32 077 -31 101 -17 026 -7 711 -3 296
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 027 64 903 66 421 69 348 72 370 76 120 74 350 53 026 1 711 1 393
Omsättningstillgångar 68 559 56 914 64 338 74 737 43 988 68 584 57 962 31 534 16 347 4 149
Tillgångar 121 586 121 817 130 759 144 085 116 358 144 704 132 312 84 560 18 058 5 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 850 46 135 65 496 58 906 44 445 48 406 55 587 54 444 3 160 920
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 267 11 238 9 912 4 759 11 185 17 079 8 608 1 875 1 100 1 181
Kortfristiga skulder 56 469 64 445 55 351 80 419 60 728 79 219 68 117 28 241 13 798 3 441
Skulder och eget kapital 121 586 121 817 130 759 144 085 116 358 144 704 132 312 84 560 18 058 5 543
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2022-01
2021-01
2020-01
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2015-01
Löner till styrelse & VD 399 921 1 335 1 264 1 357 1 232 882 692 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 21 701 9 668 17 790 13 614 15 311 19 857 14 491 6 581 2 919 1 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 8 812 4 141 7 100 4 984 6 126 7 631 5 292 113 750 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 275 947 145 848 333 383 340 818 202 063 267 910 202 356 101 986 41 649 11 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 42 50 46 54 69 47 26 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 552 3 356 6 456 7 149 3 615 3 774 4 236 3 896 4 143 1 942
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 354 529 439 425 422 448 375 371 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 070 -16 562 -20 597 -197 -21 922 -25 950 -27 401 -16 057 -7 227 -3 004
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 87,32% - -1,85% 68,44% -25,03% 30,80% 96,54% 144,52% 255,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,24% -15,28% -18,31% -2,58% -22,05% -20,39% -22,72% -19,59% -41,93% -58,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,77% -13,21% -7,42% -1,13% -13,14% -11,33% -15,10% -16,35% -18,28% -27,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,19% 28,30% 30,36% 33,11% 30,95% 29,82% 29,36% 20,34% 22,43% 28,67%
Rörelsekapital/omsättning 4,58% -5,34% 2,78% -1,73% -8,57% -4,08% -5,10% 3,25% 6,15% 6,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,47% 37,87% 50,09% 40,88% 38,20% 33,45% 42,01% 64,39% 17,50% 16,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,86% 10,43% 18,76% 39,64% 25,28% 37,11% 39,48% 55,07% 64,72% 68,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!