Visa allt om Cinode AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 968 11 850 7 936 5 841 4 509 3 964 5 909 4 034 2 503
Övrig omsättning 4 374 2 878 1 942 1 178 0 340 963 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 -2 250 -1 113 188 -877 -382 44 228 333
Resultat efter finansnetto -145 -2 331 -1 209 187 -878 -384 48 228 337
Årets resultat -145 -2 331 -1 209 187 -878 -235 27 113 115
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 814 4 017 2 261 942 0 0 0 4 4
Omsättningstillgångar 17 424 4 750 2 247 1 337 1 731 1 679 1 644 1 534 944
Tillgångar 24 238 8 768 4 507 2 280 1 731 1 679 1 644 1 538 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 277 4 427 256 1 215 1 028 989 306 278 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 188 188 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 667 1 556 2 750 100 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 295 2 785 1 501 965 703 690 1 150 1 072 659
Skulder och eget kapital 24 238 8 768 4 507 2 280 1 731 1 679 1 644 1 538 948
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 2 803 2 567 3 059 1 787 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 120
Sociala kostnader - - - - 1 110 1 040 1 224 819 423
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 342 14 728 9 878 7 019 4 509 4 304 6 872 4 034 2 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 12 8 7 7 7 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 593 661 730 644 566 844 807 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 796 610 579 591 579 541 646 560 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 588 -1 031 -489 424 -877 -382 44 228 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,75% 49,32% 35,87% 29,54% 13,75% -32,92% 46,48% 61,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,05% -25,66% -24,69% 8,25% -50,66% -22,69% 3,04% 14,82% 35,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% -18,99% -14,02% 3,22% -19,45% -9,61% 0,85% 5,65% 13,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,54% 98,77% 98,46% 99,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,48% 16,58% 9,40% 6,37% 22,80% 24,95% 8,36% 11,45% 11,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,53% 50,49% 5,68% 53,29% 59,39% 58,90% 27,53% 27,08% 27,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 528,80% 170,56% 149,70% 138,55% 246,23% 243,33% 142,96% 143,10% 143,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...