Visa allt om Njutbar Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 680 4 616 6 342 5 491 5 207 3 719 3 605 1 264
Övrig omsättning 42 99 87 202 219 66 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 32 77 -131 60 87 12 8
Resultat efter finansnetto -30 15 66 -137 57 83 5 5
Årets resultat -30 29 51 -116 44 43 2 3
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 337 276 311 366 11 15 0 42
Omsättningstillgångar 144 357 532 374 829 610 385 353
Tillgångar 481 632 843 740 840 625 385 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 107 77 26 142 98 55 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 21 21 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 25 0 0 39 0 0 18
Kortfristiga skulder 373 500 765 713 638 506 330 323
Skulder och eget kapital 481 632 843 740 840 625 385 394
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 2 068 2 009 1 787 1 132 1 003 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 697 640 557 340 318 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 722 4 715 6 429 5 693 5 426 3 785 3 605 1 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 8 8 7 13 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 736 923 793 686 744 286 225 74
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 428 351 336 336 114 91 39
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 87 132 -131 64 91 12 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,28% -27,22% 15,50% 5,45% 40,01% 3,16% 185,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,08% 5,06% 9,13% -17,70% 7,26% 14,56% 3,12% 2,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,27% 0,69% 1,21% -2,39% 1,17% 2,45% 0,33% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,72% 69,02% 64,70% 63,12% 64,36% 64,16% 64,41% 71,60%
Rörelsekapital/omsättning -6,22% -3,10% -3,67% -6,17% 3,67% 2,80% 1,53% 2,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,01% 16,93% 9,13% 3,51% 18,85% 18,16% 14,29% 13,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,21% 46,60% 47,84% 34,22% 107,52% 103,56% 88,18% 85,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...