Visa allt om RTFL Care AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 120 506 115 299 111 123 119 119 131 292 131 320 130 486 114 097 57 318 0
Övrig omsättning 389 269 234 231 886 1 541 3 086 3 028 1 477 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 241 6 145 3 720 2 805 5 559 7 225 11 916 10 053 4 035 -11
Resultat efter finansnetto 7 485 6 348 3 871 2 973 5 806 7 225 11 923 10 079 4 047 -11
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 5 911 1 806 -11
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 13 13 13 13 15 33 49 417 0
Omsättningstillgångar 30 973 30 836 30 727 29 311 37 307 38 206 41 612 30 282 15 746 49
Tillgångar 30 986 30 849 30 740 29 324 37 320 38 221 41 645 30 331 16 163 49
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 459 9 459 9 459 9 459 9 459 9 459 9 459 9 459 3 548 39
Obeskattade reserver 0 0 2 500 4 087 4 087 4 087 4 087 4 087 1 596 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 527 21 390 18 781 15 778 23 774 24 675 28 099 16 785 11 020 10
Skulder och eget kapital 30 986 30 849 30 740 29 324 37 320 38 221 41 645 30 331 16 163 49
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 940 234 0 574 750 733 1 629 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 393 76 611 75 101 80 024 85 381 89 376 86 886 80 507 36 963 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 28 484 27 757 26 922 29 284 34 715 30 509 28 551 23 015 10 301 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 895 115 568 111 357 119 350 132 178 132 861 133 572 117 125 58 795 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 205 203 195 212 251 251 260 268 124 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 588 568 570 562 523 523 502 426 462 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 516 524 520 483 482 453 387 433 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 241 6 145 3 720 2 805 5 561 7 245 11 936 10 190 4 035 -11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,52% 3,76% -6,71% -9,27% -0,02% 0,64% 14,36% 99,06% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,16% 20,59% 12,60% 10,15% 15,56% 18,91% 28,66% 33,23% 25,04% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,21% 5,51% 3,49% 2,50% 4,42% 5,50% 9,15% 8,83% 7,06% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,96% 99,97% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 7,84% 8,19% 10,75% 11,36% 10,31% 10,30% 10,36% 11,83% 8,25% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,53% 30,66% 37,11% 43,13% 33,89% 33,09% 30,37% 41,70% 29,23% 79,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,88% 144,16% 163,61% 185,77% 156,92% 154,84% 148,09% 180,41% 142,89% 490,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!