Visa allt om Syd Bygg i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 5 590 6 194 1 293 6 281 11 440 9 680 8 516 1 856 5 249 6 104
Övrig omsättning 1 057 0 449 0 22 167 -59 137 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -702 352 -1 148 181 640 2 632 1 281 -13 499 464
Resultat efter finansnetto -704 348 -1 148 176 637 2 634 1 287 -8 499 459
Årets resultat 287 357 -980 95 425 1 523 751 5 271 229
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 208 418 280 356 82 54 81 121 91
Omsättningstillgångar 3 086 4 075 3 136 5 300 5 770 6 198 3 565 1 209 1 548 1 178
Tillgångar 3 207 4 282 3 554 5 580 6 126 6 280 3 619 1 290 1 668 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 882 2 225 1 869 2 849 2 754 2 629 1 206 555 550 279
Obeskattade reserver 293 1 239 1 248 1 376 1 327 1 244 575 255 270 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 032 818 438 1 356 2 046 2 408 1 838 481 848 847
Skulder och eget kapital 3 207 4 282 3 554 5 580 6 126 6 280 3 619 1 290 1 668 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 145 114 55 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 585 1 129 392 943 1 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 518 350 153 324 398
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 647 6 194 1 742 6 281 11 462 9 847 8 457 1 993 5 249 6 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 3 6 6 6 4 3 6 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 398 1 239 431 1 047 1 907 1 613 2 129 619 875 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 324 239 364 499 361 386 238 252 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -615 625 -1 022 330 747 2 689 1 308 27 539 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,75% 379,04% -79,41% -45,10% 18,18% 13,67% 358,84% -64,64% -14,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,89% 8,22% -32,30% 3,24% 10,56% 42,13% 35,70% -0,39% 29,92% 36,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,56% 5,68% -88,79% 2,88% 5,66% 27,33% 15,17% -0,27% 9,51% 7,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,44% 52,11% 6,88% 56,81% 47,16% 62,90% 51,63% 61,58% 66,64% 68,22%
Rörelsekapital/omsättning 36,74% 52,58% 208,66% 62,79% 32,55% 39,15% 20,28% 39,22% 13,34% 5,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,81% 74,53% 79,98% 70,29% 61,85% 57,31% 45,72% 58,44% 44,90% 30,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,03% 427,63% 623,97% 390,86% 279,57% 255,32% 190,32% 251,35% 182,55% 139,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!