Visa allt om Rituals Cosmetics Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 953 789 767 517 675 265 555 182 442 392 308 863 186 975 100 119 34 652 12 928
Övrig omsättning 1 546 4 740 0 0 0 0 34 405 34 280 0 318
Rörelseresultat (EBIT) 30 391 21 107 18 570 11 104 8 862 4 736 5 966 8 070 -819 1 680
Resultat efter finansnetto 31 308 20 609 17 664 8 368 5 983 2 484 3 028 3 382 -1 755 1 700
Årets resultat 24 653 16 152 13 754 6 399 4 773 1 736 2 708 2 817 -1 755 223
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 346 85 262 86 417 79 704 61 777 54 719 41 082 24 186 11 675 0
Omsättningstillgångar 124 526 111 349 125 266 100 700 162 295 67 724 41 156 35 030 30 143 7 444
Tillgångar 211 872 196 611 211 683 180 404 224 072 122 443 82 239 59 216 41 818 7 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 779 49 126 32 974 19 220 12 821 8 048 6 313 3 606 576 1 441
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 093 147 485 178 709 161 184 211 251 114 395 75 926 55 612 41 242 6 003
Skulder och eget kapital 211 872 196 611 211 683 180 404 224 072 122 443 82 239 59 216 41 818 7 444
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 451 2 394 - - - - 0 - 0 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 126 947 116 593 133 192 114 429 92 658 71 972 37 580 30 077 6 546 1 869
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 44 147 45 515 42 700 38 643 34 153 24 950 12 712 7 640 1 844 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 955 335 772 257 675 265 555 182 442 392 308 863 221 380 134 399 34 652 13 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 265 270 288 286 223 167 90 78 27 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 599 2 843 2 345 1 941 1 984 1 849 2 078 1 284 1 283 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 671 620 628 552 586 591 613 520 388 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 970 51 210 45 165 33 770 26 473 17 437 13 268 11 901 -216 1 680
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,27% 13,66% 21,63% 25,50% 43,23% 65,19% 86,75% 188,93% 168,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,96% 10,91% 8,78% 6,46% 4,01% 8,36% 20,26% 15,63% -1,84% 22,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 2,80% 2,75% 2,10% 2,03% 3,31% 8,91% 9,24% -2,22% 13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,25% 45,83% 51,23% 52,77% 54,09% 56,44% 37,22% 40,25% 49,22% 62,69%
Rörelsekapital/omsättning -1,42% -4,71% -7,91% -10,89% -11,07% -15,11% -18,60% -20,56% -32,03% 11,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,82% 24,99% 15,58% 10,65% 5,72% 6,57% 7,68% 6,09% 1,38% 19,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,85% 45,40% 52,33% 50,04% 59,67% 37,69% 32,34% 45,89% 57,24% 112,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!