Visa allt om Rörassistans i Norrort AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 547 2 644 3 641 3 387 2 938 3 458 3 133 3 499 2 742 2 455
Övrig omsättning 0 148 379 49 146 0 163 18 128 0
Rörelseresultat (EBIT) 80 73 226 55 73 95 -154 205 -2 235
Resultat efter finansnetto 28 37 198 19 36 71 -169 194 -4 236
Årets resultat 19 67 114 13 32 71 -119 105 -5 173
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 603 266 239 356 500 109 155 200 85 0
Omsättningstillgångar 1 123 1 010 841 668 573 934 776 885 730 631
Tillgångar 1 726 1 276 1 080 1 024 1 073 1 043 931 1 086 815 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 370 302 188 175 143 72 191 74 223
Obeskattade reserver 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 903 348 276 418 566 280 198 245 114 37
Kortfristiga skulder 434 558 452 418 332 620 661 600 626 371
Skulder och eget kapital 1 726 1 276 1 080 1 024 1 073 1 043 931 1 086 815 631
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 298 396 396 396 396 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 12 23 35 22 38 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 132 182 185 181 187 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Omsättning 2 547 2 792 4 020 3 436 3 084 3 458 3 296 3 517 2 870 2 455
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 547 2 644 3 641 3 387 2 938 3 458 3 133 3 499 2 742 2 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 424 501 497 396 602 622 603 623 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 259 200 343 199 175 141 -108 232 -2 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,67% -27,38% 7,50% 15,28% -15,04% 10,37% -10,46% 27,61% 11,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,63% 5,72% 20,93% 5,37% 6,80% 9,20% -16,54% 18,97% -0,25% 37,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,14% 2,76% 6,21% 1,62% 2,48% 2,78% -4,92% 5,89% -0,07% 9,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,37% 38,20% 27,88% 35,08% 41,35% 42,37% 26,68% 37,50% 32,39% 40,16%
Rörelsekapital/omsättning 27,05% 17,10% 10,68% 7,38% 8,20% 9,08% 3,67% 8,15% 3,79% 10,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,54% 29,00% 31,57% 18,36% 16,31% 13,71% 7,73% 20,98% 9,08% 35,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,76% 181,00% 186,06% 159,81% 172,59% 150,65% 117,40% 147,50% 116,61% 169,00%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...