Visa allt om Mojang AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 434 839 4 493 047 4 166 244 3 004 150 3 340 351 3 782 911 4 234 179 2 050 436 1 496 374 540 560
Övrig omsättning 42 452 44 549 5 713 538 7 204 8 004 14 919 42 100 19 267 8 490 10 496
Rörelseresultat (EBIT) 187 439 174 805 6 712 022 317 648 1 241 576 1 731 252 2 008 703 895 816 584 886 64 712
Resultat efter finansnetto 184 741 174 842 6 711 986 316 223 1 237 539 1 732 749 2 043 584 900 486 587 799 65 167
Årets resultat 127 180 137 204 5 230 455 245 272 964 051 1 350 667 1 592 667 816 049 324 666 47 982
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 603 13 924 10 693 15 652 16 212 26 412 5 955 4 873 5 768 5 015
Omsättningstillgångar 2 172 866 2 497 762 8 336 520 1 733 193 1 365 050 4 174 592 2 537 716 1 449 790 767 616 206 038
Tillgångar 2 203 470 2 511 687 8 347 213 1 748 845 1 381 262 4 201 004 2 543 672 1 454 663 773 384 211 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 794 591 667 411 6 440 207 1 209 752 964 480 3 359 433 2 008 766 816 099 337 898 73 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 147 084 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 408 879 1 844 276 1 907 007 539 093 416 782 841 571 534 906 638 564 288 402 137 821
Skulder och eget kapital 2 203 470 2 511 687 8 347 213 1 748 845 1 381 262 4 201 004 2 543 672 1 454 663 773 384 211 053
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 798 5 398 4 988 4 958 5 973 4 662 16 101 8 894 7 558 6 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 124 087 112 947 90 198 71 094 55 363 39 866 40 816 26 017 11 579 3 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 917 46 642 37 485 30 446 24 272 17 592 22 968 13 029 6 383 3 489
Utdelning till aktieägare 0 0 5 910 000 0 0 3 359 383 0 400 000 300 000 60 000
Omsättning 5 477 291 4 537 596 9 879 782 3 011 354 3 348 355 3 797 830 4 276 279 2 069 703 1 504 864 551 056
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 107 92 82 55 38 35 28 23 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 46 058 41 991 45 285 36 636 60 734 99 550 120 977 73 230 65 060 60 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 619 1 667 1 590 1 427 1 664 1 708 2 391 1 773 1 151 4 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 371 177 994 6 717 509 332 253 1 253 850 1 737 663 2 011 522 897 005 585 391 64 826
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,96% 7,84% 38,68% -10,06% -11,70% -10,66% - 37,03% 176,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,51% 6,96% 80,41% 18,16% 89,89% 41,25% 80,48% 61,92% 76,03% 30,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,45% 3,89% 161,10% 10,57% 37,17% 45,80% 48,35% 43,93% 39,30% 12,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,06% 14,54% 154,32% 39,75% 28,39% 88,11% 47,30% 39,56% 32,03% 12,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,06% 26,57% 77,15% 69,17% 69,83% 79,97% 78,97% 56,10% 57,71% 34,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,23% 135,43% 437,15% 321,50% 327,52% 496,05% 474,42% 227,04% 266,16% 149,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!