Visa allt om Mojang AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2013-12
Nettoomsättning 4 031 099 4 581 401 5 434 839 4 493 047 4 166 244 3 004 150 3 340 351 3 782 911 4 234 179 2 050 436
Övrig omsättning 415 461 20 641 42 452 44 549 5 713 538 7 204 8 004 14 919 42 100 19 267
Rörelseresultat (EBIT) 490 086 163 580 187 439 174 805 6 712 022 317 648 1 241 576 1 731 252 2 008 703 895 816
Resultat efter finansnetto 520 982 163 825 184 741 174 842 6 711 986 316 223 1 237 539 1 732 749 2 043 584 900 486
Årets resultat 412 852 166 921 127 180 137 204 5 230 455 245 272 964 051 1 350 667 1 592 667 816 049
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 926 24 583 30 603 13 924 10 693 15 652 16 212 26 412 5 955 4 873
Omsättningstillgångar 2 829 466 2 462 363 2 172 866 2 497 762 8 336 520 1 733 193 1 365 050 4 174 592 2 537 716 1 449 790
Tillgångar 2 866 393 2 486 946 2 203 470 2 511 687 8 347 213 1 748 845 1 381 262 4 201 004 2 543 672 1 454 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 960 964 211 794 591 667 411 6 440 207 1 209 752 964 480 3 359 433 2 008 766 816 099
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 475 432 1 522 734 1 408 879 1 844 276 1 907 007 539 093 416 782 841 571 534 906 638 564
Skulder och eget kapital 2 866 393 2 486 946 2 203 470 2 511 687 8 347 213 1 748 845 1 381 262 4 201 004 2 543 672 1 454 663
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 4 798 5 398 4 988 4 958 5 973 4 662 16 101 8 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 192 518 152 206 124 087 112 947 90 198 71 094 55 363 39 866 40 816 26 017
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 356 64 091 52 917 46 642 37 485 30 446 24 272 17 592 22 968 13 029
Utdelning till aktieägare 0 964 161 0 0 5 910 000 0 0 3 359 383 0 400 000
Omsättning 4 446 560 4 602 042 5 477 291 4 537 596 9 879 782 3 011 354 3 348 355 3 797 830 4 276 279 2 069 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 187 144 118 107 92 82 55 38 35 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 557 31 815 46 058 41 991 45 285 36 636 60 734 99 550 120 977 73 230
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 569 1 625 1 619 1 667 1 590 1 427 1 664 1 708 2 391 1 773
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 215 172 869 195 371 177 994 6 717 509 332 253 1 253 850 1 737 663 2 011 522 897 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,01% -15,70% 20,96% 7,84% 38,68% -10,06% -11,70% -10,66% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,18% 6,59% 8,51% 6,96% 80,41% 18,16% 89,89% 41,25% 80,48% 61,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,93% 3,58% 3,45% 3,89% 161,10% 10,57% 37,17% 45,80% 48,35% 43,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 20,51% 14,06% 14,54% 154,32% 39,75% 28,39% 88,11% 47,30% 39,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,64% 38,77% 36,06% 26,57% 77,15% 69,17% 69,83% 79,97% 78,97% 56,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,30% 161,71% 154,23% 135,43% 437,15% 321,50% 327,52% 496,05% 474,42% 227,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!