Visa allt om Bankomat AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 619 000 685 527 714 304 773 641 752 926 809 424 835 526 584 475 10 0
Övrig omsättning 4 000 5 294 5 316 7 441 4 393 0 90 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 51 000 76 889 74 421 94 251 66 477 74 625 101 303 75 112 -26 -18
Resultat efter finansnetto 6 000 29 730 20 681 20 495 17 628 17 670 18 038 469 -32 -17
Årets resultat 5 000 5 117 9 777 11 330 13 702 20 170 13 803 341 -32 -12
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 000 331 373 364 575 390 374 454 212 463 057 583 372 651 419 187 89
Omsättningstillgångar 3 021 000 3 500 269 4 369 130 4 860 377 3 111 874 3 877 595 4 022 443 4 753 128 575 41
Tillgångar 3 314 000 3 831 642 4 733 705 5 250 751 3 566 086 4 340 652 4 605 815 5 404 547 762 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 372 000 367 497 362 380 352 603 335 885 265 183 245 013 231 210 231 123
Obeskattade reserver 42 000 44 068 21 743 16 674 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 700 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 200 000 920 077 1 349 582 1 881 474 3 230 201 4 075 469 4 360 802 5 173 337 531 7
Skulder och eget kapital 3 314 000 3 831 642 4 733 705 5 250 751 3 566 086 4 340 652 4 605 815 5 404 547 762 130
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 000 2 106 2 328 3 177 2 547 2 358 2 255 2 073 2 2
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 22 000 21 325 20 695 19 984 16 095 14 121 13 553 12 582 10 5
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 17 000 17 772 16 664 16 242 13 897 10 196 14 616 10 095 9 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 623 000 690 821 719 620 781 082 757 319 809 424 835 616 584 475 10 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 36 37 36 29 26 25 25 17 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 194 19 042 19 306 21 490 25 963 31 132 33 421 23 379 1 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 190 1 134 1 135 1 162 1 072 1 251 1 020 1 2
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 000 150 163 162 487 181 191 162 481 201 957 212 331 148 214 -25 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,70% -4,03% -7,67% 2,75% -6,98% -3,12% 42,95% 5 844 650,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,54% 2,01% 1,57% 1,80% 1,86% 1,72% 2,24% 1,46% -3,28% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,24% 11,22% 10,42% 12,18% 8,83% 9,22% 12,33% 13,46% -250,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 294,18% 376,38% 422,73% 385,05% -15,72% -24,45% -40,50% -71,90% 440,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,21% 10,49% 8,01% 6,96% 9,42% 6,11% 5,32% 4,28% 30,31% 94,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,17% 46,82% 50,71% 34,38% 12,84% 13,11% 15,29% 14,34% 22,03% 585,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!