Visa allt om WEDA Skog AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 037 186 1 474 444 1 045 630 963 318 926 050 951 613 864 007 832 904 1 000 390 638 666
Övrig omsättning 64 0 70 47 0 94 206 261 457 318
Rörelseresultat (EBIT) 58 206 184 190 19 62 258 1 241 415 596
Resultat efter finansnetto -66 68 54 73 52 57 50 17 0 106
Årets resultat -67 4 1 5 3 2 5 0 39 25
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 173 2 374 3 395 4 082 711 1 210 1 856 17 081 2 994
Omsättningstillgångar 114 397 155 358 140 961 131 588 121 183 117 596 111 064 113 336 143 953 127 360
Tillgångar 114 398 156 531 143 335 134 983 125 265 118 307 112 274 115 192 161 034 130 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 017 10 084 10 080 10 079 10 074 10 071 10 069 10 064 10 064 10 087
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 091 4 014 1 591 1 626 2 927 5 042 3 163 2 567 2 001
Kortfristiga skulder 104 381 137 356 129 241 123 313 113 565 105 309 97 163 101 965 148 403 118 266
Skulder och eget kapital 114 398 156 531 143 335 134 983 125 265 118 307 112 274 115 192 161 034 130 354
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 1 017 1 316 997 1 007 910 900 833 1 001 881 790
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 719 18 365 14 538 15 083 14 458 13 444 14 146 11 987 11 557 9 286
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 177 8 993 5 361 8 216 7 755 6 971 7 323 6 238 6 082 4 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 037 250 1 474 444 1 045 700 963 365 926 050 951 707 864 213 833 165 1 000 847 638 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 35 36 39 37 34 36 33 32 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 61 011 42 127 29 045 24 700 25 028 27 989 24 000 25 240 31 262 23 654
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 818 900 580 623 625 627 620 583 579 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 231 1 407 184 941 102 561 846 1 829 1 000 1 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,66% 41,01% 8,54% 4,02% -2,69% 10,14% 3,73% -16,74% 56,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,05% 0,13% 0,13% 0,15% 0,07% 0,08% 0,35% 1,23% 0,63% 0,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,05% 0,17% 0,10% 0,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,89% 19,94% 1,48% 1,47% 1,34% 1,37% 1,54% 1,80% 1,32% 1,56%
Rörelsekapital/omsättning 0,97% 1,22% 1,12% 0,86% 0,82% 1,29% 1,61% 1,37% -0,44% 1,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,76% 6,44% 7,03% 7,47% 8,04% 8,51% 8,97% 8,74% 6,25% 7,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,60% 90,63% 104,58% 100,56% 95,02% 94,28% 94,26% 86,08% 69,75% 67,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...