Visa allt om Fair Investments Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 46 608 108 659 65 661 81 371 37 739 31 489 32 160 21 194 6 196 3 551
Övrig omsättning 2 270 402 0 54 683 1 131 169 253 605
Rörelseresultat (EBIT) 495 35 269 3 952 21 699 -5 629 439 4 087 125 -14 150 -6 698
Resultat efter finansnetto 495 35 269 3 952 21 699 -5 629 439 4 087 125 -13 911 -6 698
Årets resultat 312 25 143 3 952 21 699 -5 629 439 4 087 125 -13 911 -6 698
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 263 90 720 4 793 50 799 31 419 315 383 424 534 683
Omsättningstillgångar 14 817 22 433 60 937 12 824 0 32 295 29 811 12 393 14 616 21 951
Tillgångar 95 080 113 154 65 730 63 624 31 419 32 611 30 194 12 818 15 150 22 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 366 75 545 50 402 46 450 19 748 25 377 24 939 9 436 8 672 21 082
Obeskattade reserver 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 614 31 509 15 329 17 174 11 671 7 233 5 255 3 382 6 478 1 552
Skulder och eget kapital 95 080 113 154 65 730 63 624 31 419 32 611 30 194 12 818 15 150 22 635
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 570 - 1 450 1 073 - - 1 235 1 177 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 12 353 - 23 109 - - - 12 088 6 666 - 1 237
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 855 - 12 125 - 6 680 - 5 709 2 714 - 394
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 610 108 929 66 063 81 371 37 793 32 172 33 291 21 363 6 449 4 156
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 48 43 41 40 39 30 19 10 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 2 264 1 527 1 985 943 807 1 072 1 115 620 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 881 - - - 636 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 495 35 312 4 049 21 820 -5 503 567 4 379 373 -11 306 -6 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,11% 65,48% -19,31% 115,62% 19,85% -2,09% 51,74% 242,06% 74,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,52% 31,17% 6,01% 34,11% -17,92% 1,35% 13,54% 0,98% -91,82% -29,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,06% 32,46% 6,02% 26,67% -14,92% 1,39% 12,71% 0,59% -224,50% -188,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,00% -8,35% 69,46% -5,35% -30,93% 79,59% 76,36% 42,52% 131,34% 574,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,06% 70,97% 76,68% 73,01% 62,85% 77,82% 82,60% 73,62% 57,24% 93,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,12% 71,20% 397,53% 74,67% 0,00% 446,50% 567,29% 366,44% 225,63% 1 414,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!