Visa allt om TB EMK AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 12 971 28 967 34 800 36 432 29 002 33 642 40 107 38 054 25 470 20 669
Övrig omsättning 370 421 447 526 441 988 753 211 27 23
Rörelseresultat (EBIT) -1 552 -509 -24 158 497 555 602 186 -1 410 -271
Resultat efter finansnetto -1 643 -582 -124 92 379 474 543 337 -1 307 -279
Årets resultat -1 643 -582 -124 69 281 468 543 337 -1 307 -279
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 186 216 246 887 0 43 157 164 279
Omsättningstillgångar 1 348 3 159 2 742 3 447 2 908 2 083 3 981 3 269 2 119 3 184
Tillgångar 1 348 3 345 2 958 3 692 3 795 2 083 4 024 3 427 2 283 3 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -901 742 1 324 1 448 1 379 1 098 931 388 51 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 004 2 239 1 324 1 915 1 891 587 2 007 2 447 1 931 1 848
Kortfristiga skulder 245 364 310 330 524 398 1 086 591 301 1 564
Skulder och eget kapital 1 348 3 345 2 958 3 692 3 795 2 083 4 024 3 427 2 283 3 463
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 77 354 287 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 395 406 338 202 196 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 140 157 164 188 193 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 341 29 388 35 247 36 958 29 443 34 630 40 860 38 265 25 497 20 692
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 486 9 656 11 600 18 216 14 501 8 411 13 369 9 514 8 490 10 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 176 213 181 197 272 154 200 192 235 52
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 537 -479 7 188 559 558 609 193 -1 403 -267
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,22% -16,76% -4,48% 25,62% -13,79% -16,12% 5,39% 49,41% 23,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -115,13% -15,22% -0,81% 4,28% 13,10% 26,64% 14,96% 10,88% -55,80% -7,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,97% -1,76% -0,07% 0,43% 1,71% 1,65% 1,50% 0,98% -5,00% -1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -5,86% 1,71% 2,79% 2,25% 4,67% 3,62% 4,53% 4,83% 0,91% 1,93%
Rörelsekapital/omsättning 8,50% 9,65% 6,99% 8,56% 8,22% 5,01% 7,22% 7,04% 7,14% 7,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -66,84% 22,18% 44,76% 39,22% 36,34% 52,71% 23,14% 11,32% 2,23% 1,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,22% 601,37% 795,81% 616,97% 294,27% 141,71% 137,57% 85,79% 46,18% 75,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!