Visa allt om AB Stockholms Demens och Specialteam

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 24 224 23 182 23 221 19 316 17 582 18 461 21 008 23 812 18 266 16 947
Övrig omsättning 1 291 225 201 495 811 989 321 313 113 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 038 -272 59 -31 -140 134 60 481 -201 268
Resultat efter finansnetto 1 007 -308 30 -56 -162 100 12 365 -326 192
Årets resultat 670 -308 11 -56 -52 84 2 199 -146 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 34 63 468 948 1 542 2 042
Omsättningstillgångar 4 441 3 176 3 000 2 612 2 348 2 385 2 794 2 629 1 777 2 186
Tillgångar 4 441 3 176 3 000 2 617 2 382 2 449 3 262 3 577 3 318 4 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 754 84 92 81 137 189 105 253 54 50
Obeskattade reserver 205 0 0 0 0 110 129 129 0 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 375 1 125 1 625
Kortfristiga skulder 3 481 3 092 2 908 2 536 2 245 2 150 3 028 2 820 2 139 2 372
Skulder och eget kapital 4 441 3 176 3 000 2 617 2 382 2 449 3 262 3 577 3 318 4 227
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 12 284 13 844 15 577 11 978 10 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 408 4 650 5 222 4 011 3 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 515 23 407 23 422 19 811 18 393 19 450 21 329 24 125 18 379 16 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 43 45 42 38 37 41 45 45 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 551 539 516 460 463 499 512 529 406 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 496 471 425 442 458 455 468 356 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 038 -272 63 -1 -110 539 588 1 174 299 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,49% -0,17% 20,22% 9,86% -4,76% -12,12% -11,78% 30,36% 7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,40% -8,56% 1,97% -1,11% -5,84% 5,51% 1,99% 13,61% -5,82% 6,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% -1,17% 0,25% -0,15% -0,79% 0,73% 0,31% 2,05% -1,06% 1,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,23% 94,88% 95,80% 95,20% 96,60% 95,40% 95,43% 96,63% 94,60% 97,21%
Rörelsekapital/omsättning 3,96% 0,36% 0,40% 0,39% 0,59% 1,27% -1,11% -0,80% -1,98% -1,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,58% 2,64% 3,07% 3,10% 5,75% 11,22% 6,30% 9,73% 1,63% 4,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,58% 102,72% 103,16% 103,00% 104,59% 110,93% 92,27% 93,23% 83,08% 92,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!