Visa allt om Stockholms Totalentreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 13 545 6 607 11 873 7 347 5 897 3 147 6 944 5 172 6 191 893
Övrig omsättning 971 67 362 358 76 132 109 250 195 112
Rörelseresultat (EBIT) -103 -43 243 598 206 98 -477 -27 176 65
Resultat efter finansnetto -114 -54 229 585 205 98 -475 -30 176 65
Årets resultat -16 3 124 375 205 98 -475 1 83 45
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 373 541 523 108 174 241 36 95 42
Omsättningstillgångar 2 369 2 029 2 005 2 068 1 483 1 572 832 2 992 1 561 353
Tillgångar 2 680 2 402 2 545 2 591 1 591 1 746 1 072 3 028 1 656 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 509 506 703 328 123 25 179 178 95
Obeskattade reserver 28 130 190 127 0 0 0 0 44 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 330 246 254 489 698 698 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 100 1 432 1 603 1 507 775 925 349 2 848 1 433 300
Skulder och eget kapital 2 680 2 402 2 545 2 591 1 591 1 746 1 072 3 028 1 656 395
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 063 1 159 950 805 1 075 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 725 305 286 275 291 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 516 6 674 12 235 7 705 5 973 3 279 7 053 5 422 6 386 1 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 13 11 7 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 693 826 913 668 842 629 1 736 1 293 1 548 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 348 484 432 417 301 322 277 364 171
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 125 411 729 272 164 -411 -15 188 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 105,01% -44,35% 61,60% 24,59% 87,38% -54,68% 34,26% -16,46% 593,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,84% -1,79% 9,55% 23,08% 12,95% 5,61% -43,94% -0,86% 10,63% 16,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,76% -0,65% 2,05% 8,14% 3,49% 3,11% -6,78% -0,50% 2,84% 7,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,63% 55,61% 65,53% 80,25% 66,00% 71,78% 65,37% 45,61% 81,54% 75,25%
Rörelsekapital/omsättning 1,99% 9,04% 3,39% 7,64% 12,01% 20,56% 6,96% 2,78% 2,07% 5,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,21% 25,41% 25,71% 30,96% 20,62% 7,04% 2,33% 5,91% 12,71% 24,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,19% 141,69% 125,08% 137,23% 191,35% 169,95% 238,40% 105,06% 108,93% 117,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...