Visa allt om HS Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 484 1 359 1 600 1 460 4 108 8 522 8 117 7 239 5 929 5 175
Övrig omsättning 196 133 275 230 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 095 478 783 417 2 951 7 522 6 857 6 182 4 901 4 196
Resultat efter finansnetto -20 384 52 955 808 47 047 3 259 9 040 7 027 6 534 4 750 4 122
Årets resultat -20 636 52 739 635 47 533 1 845 7 043 5 469 5 084 3 692 3 766
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 652 109 186 38 404 31 950 23 624 22 325 12 665 12 400 11 648 11 616
Omsättningstillgångar 23 118 25 175 43 239 48 945 10 674 10 240 13 815 8 377 5 572 2 250
Tillgångar 113 770 134 361 81 643 80 895 34 298 32 566 26 481 20 777 17 220 13 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 253 131 889 79 150 78 515 30 982 29 136 22 094 16 625 11 640 7 948
Obeskattade reserver 0 0 0 12 852 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 947 1 947 1 947 1 947 2 112 2 112 2 112 2 112 4 058 0
Kortfristiga skulder 570 526 546 422 352 1 317 2 275 2 040 1 521 5 918
Skulder och eget kapital 113 770 134 361 81 643 80 895 34 298 32 566 26 481 20 777 17 220 13 866
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 360 360 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 131 133 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 680 1 492 1 875 1 690 4 108 8 522 8 117 7 239 5 929 5 175
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 359 1 600 1 460 4 108 8 522 8 117 7 239 5 929 5 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 431 489 550 557 550 512 557 582 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 115 524 838 452 2 960 7 522 6 857 6 182 4 901 4 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,20% -15,06% 9,59% -64,46% -51,80% 4,99% 12,13% 22,09% 14,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,98% 39,41% 0,99% 58,16% 9,51% 27,77% 26,90% 31,95% 28,69% 32,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 75,40% 3 896,69% 50,44% 3 222,53% 79,43% 106,10% 87,75% 91,70% 83,34% 86,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 519,41% 1 813,76% 2 668,31% 3 323,49% 251,27% 104,71% 142,17% 87,54% 68,33% -70,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,79% 98,16% 96,95% 97,07% 92,27% 89,47% 83,43% 80,02% 67,60% 57,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 055,79% 4 786,12% 7 919,23% 11 598,34% 3 032,39% 777,52% 607,25% 410,64% 366,34% 38,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!