Visa allt om Choice Hotels & Resort AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 59 137 1 662 17 609 7 733 233 1 121 0 0 0 37 374
Övrig omsättning 0 41 809 0 0 0 0 7 090 0 14 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 722 43 466 21 -305 -7 452 61 6 970 -13 006 -8 270 -3 688
Resultat efter finansnetto -272 075 4 016 -20 124 7 891 -3 756 4 023 -6 410 -60 176 46 435 -1 835
Årets resultat -250 359 -10 912 -21 726 249 003 184 600 -686 28 536 -60 965 45 183 -1 796
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 144 423 1 158 142 507 326 442 138 417 707 262 313 249 102 219 585 216 433 209 487
Omsättningstillgångar 207 373 638 157 586 200 675 908 433 339 337 658 409 119 235 737 153 207 173 392
Tillgångar 1 351 796 1 796 299 1 093 526 1 118 046 851 046 599 971 658 221 455 322 369 640 382 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 065 336 001 346 913 784 719 535 716 351 116 351 802 118 316 164 881 119 699
Obeskattade reserver 0 0 216 131 215 155 108 395 62 686 62 686 33 186 33 186 33 308
Avsättningar (tkr) 0 0 43 500 26 500 19 000 12 500 12 500 20 500 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 261 731 1 460 297 486 982 91 672 187 935 173 669 231 233 283 320 171 573 229 872
Skulder och eget kapital 1 351 796 1 796 299 1 093 526 1 118 046 851 046 599 971 658 221 455 322 369 640 382 879
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 15 546
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 - 468 6 760
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 56 200 0
Omsättning 59 137 43 471 17 609 7 733 233 1 121 7 090 0 14 37 374
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - - 0 - 0 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 722 43 466 21 -305 -7 452 61 6 970 -13 006 -8 270 -3 688
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3 458,18% -90,56% 127,71% 3 218,88% -79,21% - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,91% 2,44% 0,29% 0,74% -0,39% 0,67% - - - 0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,84% 2 639,41% 17,73% 106,70% -1 442,49% 358,88% - - - 4,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 782,91% -49 466,91% 563,45% 7 555,10% 105 323,61% 14 628,81% - - - -151,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,66% 18,71% 47,14% 85,20% 72,88% 66,67% 60,88% 31,67% 51,61% 37,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,44% 43,70% 120,37% 737,31% 230,58% 194,43% 176,93% 83,21% 89,30% 75,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!