Visa allt om BonZi personligt stöd AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 142 289 90 289 83 069 69 652 65 823 68 631 65 740 64 087 60 820 56 336
Övrig omsättning 1 055 1 018 1 381 186 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 357 8 008 7 224 3 481 2 170 3 641 3 938 4 252 4 983 5 253
Resultat efter finansnetto 10 445 8 082 7 329 3 536 2 218 3 702 4 050 4 252 4 989 -4
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 780 1 893 1 974 2 082 2 198 2 329 2 461 2 594 2 736 28
Omsättningstillgångar 31 719 27 330 19 416 14 255 11 953 15 288 15 175 15 879 15 347 18 230
Tillgångar 33 499 29 223 21 390 16 337 14 151 17 617 17 635 18 474 18 083 18 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 141 4 141 4 141 4 141 4 141 4 141 4 141 4 141 4 141 4 141
Obeskattade reserver 8 8 0 0 9 926 1 905 1 907 1 909 1 896
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 350 25 074 17 249 12 195 10 001 12 550 11 590 12 426 12 033 12 221
Skulder och eget kapital 33 499 29 223 21 390 16 337 14 151 17 617 17 635 18 474 18 083 18 258
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 852 832 - - - 775 - 0 - 1 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 91 042 57 623 - - - 45 050 43 417 42 600 39 887 35 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 33 077 20 555 - - - 16 184 15 521 14 489 12 122 12 122
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 143 344 91 307 84 450 69 838 65 823 68 631 65 740 64 087 60 820 56 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 255 153 154 128 128 132 136 136 130 122
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 558 590 539 544 514 520 483 471 468 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 518 481 495 475 472 436 421 411 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 470 8 116 7 332 3 597 2 301 3 772 4 072 4 394 5 085 5 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,59% 8,69% 19,26% 5,82% -4,09% 4,40% 2,58% 5,37% 7,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,18% 27,67% 34,27% 21,64% 15,67% 21,02% 22,97% 23,02% 27,62% 0,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,34% 8,96% 8,83% 5,08% 3,37% 5,40% 6,16% 6,64% 8,21% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,27% 99,61% 99,64% 99,76% 100,00% 99,96% 99,93% 99,92% 99,93%
Rörelsekapital/omsättning 1,66% 2,50% 2,61% 2,96% 2,97% 3,99% 5,45% 5,39% 5,45% 10,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,38% 14,19% 19,36% 25,35% 29,31% 27,61% 31,91% 30,47% 31,13% 30,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,07% 109,00% 112,56% 116,89% 119,52% 121,82% 130,93% 127,79% 127,54% 149,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!