Visa allt om Catalunia Capital AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 29 180 22 809 23 067 13 867 16 903 12 150 9 215 9 107 5 489 4 105
Övrig omsättning 526 534 1 336 247 193 93 89 55 19 1
Rörelseresultat (EBIT) 18 174 7 231 8 848 4 939 4 512 2 397 1 750 1 158 617 423
Resultat efter finansnetto 5 110 -1 606 2 050 196 844 -224 656 398 191 179
Årets resultat 1 1 96 130 523 447 380 231 109 97
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 090 17 813 16 090 17 090 16 090 16 090 16 090 0 0 0
Omsättningstillgångar 162 796 105 575 69 219 42 243 25 157 16 198 9 698 9 174 7 014 3 170
Tillgångar 178 886 - 85 309 59 333 41 247 32 288 25 788 9 174 7 014 3 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 188 2 187 2 186 2 090 1 960 1 437 990 609 378 269
Obeskattade reserver 499 665 766 815 795 627 458 291 190 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 677 106 642 65 547 50 250 34 641 27 108 20 229 7 400 5 833 2 516
Kortfristiga skulder 21 522 13 469 16 810 6 178 3 851 3 116 4 111 874 613 244
Skulder och eget kapital 178 886 122 963 85 309 59 333 41 247 32 288 25 788 9 174 7 014 3 170
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 658 602 497 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 186 133 138 264
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 706 23 343 24 403 14 114 17 096 12 243 9 304 9 162 5 508 4 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 295 5 702 7 689 4 622 5 634 12 150 9 215 9 107 5 489 4 105
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 742 878 940 771 1 709 984 758 658 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 174 7 656 8 848 4 939 4 512 2 397 1 750 1 158 617 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,93% -1,12% 66,34% -17,96% 39,12% 31,85% 1,19% 65,91% 33,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,16% - 10,55% 8,32% 10,94% 7,42% 6,79% 12,62% 8,80% 14,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,28% 31,70% 39,01% 35,62% 26,69% 19,73% 18,99% 12,72% 11,24% 10,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 484,15% 403,81% 227,20% 260,08% 126,05% 107,67% 60,63% 91,14% 116,62% 71,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,44% - 3,26% 4,59% 6,26% 5,97% 5,22% 9,11% 7,50% 11,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 756,42% 783,84% 411,77% 683,76% 653,26% 519,83% 235,90% 1 049,66% 1 144,21% 1 299,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!