Visa allt om ABAB Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 99 632 90 969 82 676 73 312 43 028 33 559 28 986 20 971 21 173 17 663
Övrig omsättning 7 559 961 756 623 1 584 927 739 26 11 239
Rörelseresultat (EBIT) 16 343 11 520 19 661 12 776 6 868 2 468 1 948 1 421 2 562 743
Resultat efter finansnetto 16 211 11 375 19 461 12 628 6 712 2 271 1 669 1 242 2 272 428
Årets resultat 5 523 3 944 6 905 5 916 2 899 414 442 200 598 166
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 617 51 718 47 361 27 989 19 338 14 181 8 850 9 005 7 192 6 665
Omsättningstillgångar 29 399 24 819 23 325 21 431 7 771 7 690 5 738 5 210 4 106 2 724
Tillgångar 79 015 76 537 70 686 49 420 27 109 21 871 14 588 14 215 11 297 9 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 904 11 381 7 437 6 433 4 517 1 617 1 604 1 162 1 561 1 063
Obeskattade reserver 39 706 30 624 24 320 13 763 8 756 5 742 4 091 3 111 2 111 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 241 6 251 9 790 7 810 4 011 4 183 1 051 2 564 2 170 2 770
Kortfristiga skulder 16 164 28 281 29 138 21 416 9 825 10 328 7 843 7 379 5 455 4 885
Skulder och eget kapital 79 015 76 537 70 686 49 420 27 109 21 871 14 588 14 215 11 297 9 388
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 973 - - - - - - - - 1 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 979 - - - - 13 241 12 452 9 174 8 092 6 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 282 - - - 0 4 739 4 296 2 650 2 585 2 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 900 4 000 0 0 0 600 100
Omsättning 107 191 91 930 83 432 73 935 44 612 34 486 29 725 20 997 21 184 17 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 52 45 37 29 34 31 29 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 581 1 749 1 837 1 981 1 484 987 935 723 921 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 585 570 610 603 551 573 441 514 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 889 18 216 24 785 17 831 10 380 4 855 3 782 2 865 3 711 1 652
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,52% 10,03% 12,77% 70,38% 28,22% 15,78% 38,22% -0,95% 19,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,68% 15,05% 27,81% 25,85% 25,33% 11,28% 13,37% 10,00% 22,69% 7,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,40% 12,66% 23,78% 17,43% 15,96% 7,35% 6,73% 6,78% 12,11% 4,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,34% 71,71% 72,93% 78,17% 86,16% 98,76% 99,94% 98,17% 99,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,28% -3,81% -7,03% 0,02% -4,77% -7,86% -7,26% -10,34% -6,37% -12,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,59% 46,08% 37,36% 34,74% 41,86% 27,87% 32,87% 25,25% 27,59% 16,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,78% 85,46% 77,36% 100,07% 79,09% 74,46% 73,16% 70,61% 75,27% 55,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!