Visa allt om Smarta Kök by P&P AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Nettoomsättning 42 197 40 166 32 227 25 564 22 637 18 180 16 270 4 057
Övrig omsättning 572 467 245 379 394 668 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 262 2 631 1 294 2 028 1 204 152 646 -241
Resultat efter finansnetto 3 258 2 623 1 292 2 025 1 186 114 591 -299
Årets resultat 3 108 1 775 881 1 562 708 80 282 -299
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 1 637 2 437 1 166 540 849 488 678
Omsättningstillgångar 12 324 10 012 6 780 6 397 5 190 3 999 3 210 746
Tillgångar 13 068 11 650 9 217 7 563 5 730 4 847 3 698 1 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 597 3 489 2 614 2 234 1 172 464 384 101
Obeskattade reserver 1 278 1 424 612 462 462 193 194 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 410 454 495
Kortfristiga skulder 7 192 6 737 5 991 4 868 4 096 3 780 2 666 828
Skulder och eget kapital 13 068 11 650 9 217 7 563 5 730 4 847 3 698 1 424
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 6 878 6 056 5 259 4 578 1 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 2 425 2 119 1 992 1 587 361
Utdelning till aktieägare 2 800 2 000 900 500 500 0 0 0
Omsättning 42 769 40 633 32 472 25 943 23 031 18 848 16 282 4 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 37 32 21 19 19 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 206 1 086 1 007 1 217 1 191 957 2 324 811
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 397 377 473 447 398 895 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 603 3 116 1 655 2 288 1 513 461 870 -79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,06% 24,63% 26,06% 12,93% 24,52% 11,74% 301,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,96% 22,58% 14,04% 26,83% 21,10% 3,14% 17,47% -16,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,73% 6,55% 4,02% 7,94% 5,34% 0,84% 3,97% -5,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,60% 64,76% 61,84% 62,44% 61,01% 58,83% 62,44% 62,07%
Rörelsekapital/omsättning 12,16% 8,15% 2,45% 5,98% 4,83% 1,20% 3,34% -2,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,81% 39,48% 33,54% 34,30% 26,74% 12,68% 14,25% 7,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,17% 143,85% 107,44% 126,29% 120,61% 99,15% 114,55% 84,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...