Visa allt om Wibergs Rörservice i Enköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 210 4 234 3 474 2 608 2 870 2 308 4 603 4 300 4 441 2 321
Övrig omsättning 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 87 30 82 72 62 -345 539 321 333 185
Resultat efter finansnetto 85 29 81 72 61 -343 544 332 334 185
Årets resultat 67 20 63 56 22 4 318 189 184 102
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 47 52 59 68 19 24 31 26 38
Omsättningstillgångar 1 315 1 196 1 442 968 970 967 1 444 1 058 1 151 700
Tillgångar 1 334 1 243 1 494 1 027 1 038 986 1 469 1 089 1 177 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 074 1 008 987 924 868 847 843 525 336 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 348 213 130 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 126 118 152 1 0 13 8 18 266 164
Kortfristiga skulder 134 117 354 102 170 126 269 334 445 375
Skulder och eget kapital 1 334 1 243 1 494 1 027 1 038 986 1 469 1 089 1 177 738
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 400 - 480 352 444 411 420 420 344 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 159 409 - 45 0 0 121 266 555 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 373 440 331 291 335 309 358 352 392 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 309 4 234 3 474 2 608 2 870 2 308 4 603 4 300 4 441 2 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 605 2 117 3 474 1 304 2 870 2 308 2 302 2 150 1 480 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 704 872 369 839 774 462 559 401 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 36 92 84 86 -338 548 333 344 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,19% 21,88% 33,21% -9,13% 24,35% -49,86% 7,05% -3,17% 91,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,52% 2,41% 5,49% 7,01% 6,07% -34,79% 37,17% 30,58% 28,38% 25,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,71% 0,71% 2,36% 2,76% 2,20% -14,86% 11,86% 7,74% 7,52% 7,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,11% 47,00% 49,94% 48,62% 51,50% 52,47% 47,93% 50,88% 49,04% 47,57%
Rörelsekapital/omsättning 36,79% 25,48% 31,32% 33,21% 27,87% 36,44% 25,53% 16,84% 15,90% 14,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,51% 81,09% 66,06% 89,97% 83,62% 85,90% 75,86% 62,62% 36,69% 25,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 538,06% 641,03% 325,14% 624,51% 496,47% 767,46% 536,80% 316,77% 258,65% 186,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...