Visa allt om 4 you personlig assistans i Värmland AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 12 233 11 040 10 442 8 892 5 460 7 294 6 659 6 279 4 837 822
Övrig omsättning 567 44 30 20 31 20 121 31 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 722 1 811 2 109 1 112 564 1 375 858 689 828 188
Resultat efter finansnetto 2 723 1 812 2 107 1 116 565 1 393 892 717 835 188
Årets resultat 2 135 1 409 1 641 869 1 249 816 519 368 460 102
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 221 173 246 319 119 167 215 0 0
Omsättningstillgångar 4 083 2 934 4 092 2 375 2 162 2 592 3 276 2 443 1 826 758
Tillgångar 4 168 3 155 4 265 2 620 2 481 2 712 3 443 2 658 1 826 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 226 1 491 1 731 990 1 322 872 656 837 612 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 039 698 474 258 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 943 1 664 2 534 1 630 1 159 800 2 089 1 347 957 557
Skulder och eget kapital 4 168 3 155 4 265 2 620 2 481 2 712 3 443 2 658 1 826 758
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 490 4 317 4 231 3 753 2 758 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 204 1 320 1 417 1 239 861 102
Utdelning till aktieägare 2 175 1 400 1 650 900 300 800 600 700 143 0
Omsättning 12 800 11 084 10 472 8 912 5 491 7 314 6 780 6 310 4 857 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 19 18 16 11 13 13 11 9 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 583 581 580 556 496 561 512 571 537 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 454 447 466 429 441 441 492 426 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 722 1 884 2 182 1 185 610 1 423 906 713 828 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,81% 5,73% 17,43% 62,86% -25,14% 9,54% 6,05% 29,81% 488,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,33% 57,43% 49,45% 42,63% 22,73% 51,51% 25,99% 26,98% 45,73% 24,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,26% 16,41% 20,20% 12,56% 10,33% 19,15% 13,44% 11,42% 17,26% 22,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,49% 11,50% 14,92% 8,38% 18,37% 24,57% 17,83% 17,46% 17,97% 24,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,41% 47,26% 40,59% 37,79% 53,28% 62,04% 34,87% 44,63% 43,93% 24,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,14% 176,32% 161,48% 145,71% 186,54% 324,00% 156,82% 181,37% 190,80% 136,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...