Visa allt om Girindus Investments AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 462 871 682 369 0 200 0 0 0
Övrig omsättning 422 316 607 - 200 - 147 160 26
Rörelseresultat (EBIT) -12 652 -8 291 -8 982 -10 007 -9 637 -5 162 -8 129 -3 847 -125
Resultat efter finansnetto 8 965 12 738 17 846 3 164 -11 260 -1 720 20 267 440 834 48 462
Årets resultat 3 660 11 528 9 301 -319 -15 112 -336 10 389 434 555 48 444
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 223 261 242 259 080 223 241 211 331 220 706 521 335 537 054 51 444
Omsättningstillgångar 195 044 210 378 243 089 266 994 294 786 304 876 15 661 6 066 3 266
Tillgångar 474 267 471 621 502 169 490 235 506 117 525 582 536 996 543 120 54 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 561 395 901 384 373 478 572 478 891 494 003 494 338 483 949 49 394
Obeskattade reserver 8 000 5 000 9 021 4 021 4 021 4 021 5 521 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 60 402 103 821 3 098 20 441 22 234 24 681 52 598 5 177
Kortfristiga skulder 66 706 10 317 4 953 4 544 2 763 5 323 12 456 6 572 138
Skulder och eget kapital 474 267 471 621 502 169 490 235 506 117 525 582 536 996 543 120 54 710
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 513 416 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 1 235 700 - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 473 919 156 131 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 500 900 0 0 0 0
Omsättning 884 1 187 1 289 369 200 200 147 160 26
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 0 2 2 1 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 231 436 - 185 - 200 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 759 - 875 492 798 619 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 627 -8 266 -8 944 -9 994 -9 624 -5 149 -8 116 -3 804 -112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,96% 27,71% 84,82% - -100,00% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,16% 4,68% 8,14% 1,59% - 1,98% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 272,08% 2 535,02% 5 994,72% 2 108,94% - 5 199,50% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 27 778,79% 22 969,12% 34 917,30% 71 124,66% - 149 776,50% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,56% 84,77% 77,94% 98,26% 95,24% 94,59% 92,81% 89,11% 90,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,39% 2 039,14% 4 907,91% 5 875,75% 10 669,06% 5 727,52% 125,73% 92,30% 2 366,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...