Visa allt om Yalkara AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 798 4 200 2 586 3 924 2 787 1 479 12 637 7 103 6 068 3 587
Övrig omsättning 1 - 41 - - - 118 - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 52 29 125 -150 17 -174 184 409 -117 646
Resultat efter finansnetto 48 30 123 -153 16 -174 171 375 -117 645
Årets resultat 36 16 108 -153 1 0 86 186 3 349
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 88 104 143 148 111 54 124 176 95
Omsättningstillgångar 1 755 1 024 1 115 1 036 969 736 1 934 3 111 1 796 1 940
Tillgångar 1 871 1 113 1 219 1 179 1 117 848 1 987 3 236 1 972 2 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 682 647 631 523 676 674 674 588 402 399
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 182 131 26 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 103 466 588 657 441 173 1 131 2 517 1 544 1 468
Skulder och eget kapital 1 871 1 113 1 219 1 179 1 117 848 1 987 3 236 1 972 2 035
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 396 381 0 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 220 302 900 688 935 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 147 166 442 346 263 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 799 4 200 2 627 3 924 2 787 1 479 12 755 7 103 6 084 3 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 798 4 200 2 586 3 924 1 394 740 6 319 2 368 2 023 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 580 266 434 195 232 904 565 403 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 91 184 -95 75 -135 228 460 -39 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,24% 62,41% -34,10% 40,80% 88,44% -88,30% 77,91% 17,06% 69,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,78% 2,79% 10,25% -12,72% 1,52% -20,40% 9,26% 12,64% -5,93% 31,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,08% 0,74% 4,83% -3,82% 0,61% -11,70% 1,46% 5,76% -1,93% 18,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,68% 32,93% 38,28% 26,48% 40,69% 72,35% 99,84% 98,24% 52,36% 47,53%
Rörelsekapital/omsättning 13,59% 13,29% 20,38% 9,66% 18,95% 38,07% 6,35% 8,36% 4,15% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,45% 58,13% 51,76% 44,36% 60,52% 79,48% 41,06% 21,15% 21,36% 25,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,11% 219,74% 189,63% 157,69% 219,73% 425,43% 171,00% 123,60% 116,32% 132,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...