Visa allt om Berghamnen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 7 300 595 3 587 837 1 496 752 768 081 161 277 0
Övrig omsättning 148 086 86 104 6 909 5 863 784 0
Rörelseresultat (EBIT) -348 649 -110 618 -69 798 -92 837 -26 674 -3 906
Resultat efter finansnetto -1 333 397 -233 932 461 418 -112 291 267 159 -3 881
Årets resultat -1 393 881 -308 315 404 345 -134 288 297 583 -258
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 852 466 9 194 988 5 008 141 2 111 633 455 014 66 905
Omsättningstillgångar 6 647 818 2 862 143 1 209 115 675 843 444 567 53 275
Tillgångar 24 500 284 12 057 131 6 217 256 2 787 475 899 582 120 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 777 812 939 906 3 771 517 400 447 470 274 102 178
Minoritetsintressen 6 223 270 5 641 050 0 1 438 788 194 772 11 101
Avsättningar (tkr) 1 887 965 315 063 242 300 45 293 5 342 19
Långfristiga skulder 8 664 564 3 587 715 1 162 832 185 457 117 177 0
Kortfristiga skulder 6 946 673 1 573 397 1 040 607 717 490 112 015 6 882
Skulder och eget kapital 24 500 284 12 057 131 6 217 256 2 787 475 899 582 120 180
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 16 855 17 941 13 976 22 628 1 411 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 932 178 1 317 018 385 950 209 368 48 560 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0
Sociala kostnader 661 982 306 738 131 815 87 552 14 677 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 448 681 3 673 941 1 503 661 773 944 162 061 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 978 3 327 896 595 119 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 915 1 078 1 670 1 291 1 355 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 503 610 559 569 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 131 776 582 531 235 252 75 442 -3 830 -3 906
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 103,48% 139,71% 94,87% 376,25% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,55% -0,80% 8,26% -3,40% 30,32% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,21% -2,67% 34,31% -12,34% 169,10% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,04% 84,38% 80,96% 87,29% 75,81% -
Rörelsekapital/omsättning -4,09% 35,92% 11,26% -5,42% 206,20% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,17% 7,80% 60,66% 14,37% 52,28% 85,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,66% 160,47% 92,86% 88,30% 378,38% 774,12%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -595 -100 -2 265 -122 -69 -41 -54 -32 -8 -9
Resultat efter finansnetto 1 556 819 133 2 329 4 621 300 570 -17 46 082 5 782 78 631 -56
Årets resultat 1 061 819 155 2 350 4 263 300 570 -17 46 009 5 746 78 597 -56
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 684 914 465 297 348 221 962 93 334 67 836 69 354 57 041 32 261 99 975
Omsättningstillgångar 18 550 278 611 113 731 186 795 310 802 35 809 35 276 18 999 67 991 71
Tillgångar 952 234 1 193 076 411 079 408 757 404 136 103 645 104 630 76 040 100 252 100 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 516 1 103 855 409 699 407 349 403 086 102 516 102 533 56 525 98 279 98 126
Obeskattade reserver 547 258 280 300 86 86 86 42 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 004 1 004
Kortfristiga skulder 1 171 88 963 1 100 1 108 964 1 042 2 011 19 473 948 916
Skulder och eget kapital 952 234 1 193 076 411 079 408 757 404 136 103 645 104 630 76 040 100 252 100 046
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 - 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -595 -100 -2 265 -122 -69 -41 -54 -32 -8 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,86% 92,54% 99,72% 99,71% 99,76% 98,98% 98,06% 74,38% 98,05% 98,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 584,12% 313,18% 10 339,18% 16 858,75% 32 240,87% 3 436,56% 1 754,15% 97,57% 7 172,05% 7,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!