Visa allt om Wang Foods AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04
Nettoomsättning 27 508 26 017 27 133 22 577 19 252 18 447 16 647 14 623 9 299 892
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 653 -450 -858 530 3 427 4 482 3 771 2 491 1 054 28
Resultat efter finansnetto 2 513 -610 -1 021 380 3 245 4 246 3 490 2 149 735 39
Årets resultat 1 480 2 -12 56 2 059 2 477 919 1 149 267 1
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 003 16 411 18 248 19 894 16 210 16 928 10 404 11 068 11 146 10 579
Omsättningstillgångar 13 435 5 519 4 502 4 104 4 482 1 673 6 823 3 089 612 2 344
Tillgångar 23 438 21 930 22 750 23 998 20 692 18 602 17 227 14 157 11 758 12 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 948 2 468 2 466 2 478 2 422 2 862 2 386 1 467 318 51
Obeskattade reserver 2 343 1 715 2 330 3 340 3 087 2 486 1 422 1 006 410 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 719 12 594 13 981 14 835 12 274 10 530 10 955 9 599 9 476 10 724
Kortfristiga skulder 5 428 5 153 3 974 3 345 2 909 2 722 2 465 2 086 1 554 2 110
Skulder och eget kapital 23 438 21 930 22 750 23 998 20 692 18 602 17 227 14 157 11 758 12 923
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
Löner till styrelse & VD 652 648 - - 0 - 720 551 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 621 7 047 - - 4 790 4 542 3 413 2 906 2 023 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 007 2 858 0 0 1 375 1 137 956 730 395 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 500 2 000 0 0 0
Omsättning 27 508 26 017 27 133 22 577 19 252 18 447 16 647 14 623 9 299 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 35 35 26 18 17 23 19 20 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 764 743 775 868 1 070 1 085 724 770 465 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 302 310 310 337 335 223 227 126 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 196 1 590 1 182 2 324 4 451 5 354 4 498 3 217 1 452 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,73% -4,11% 20,18% 17,27% 4,36% 10,81% 13,84% 57,25% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,32% -2,05% -3,77% 2,21% 16,56% 24,14% 21,91% 17,61% 8,96% 0,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,64% -1,73% -3,16% 2,35% 17,80% 24,35% 22,67% 17,05% 11,33% 4,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,36% 70,09% 68,93% 68,89% 73,93% 74,42% 71,89% 67,29% 59,49% 43,72%
Rörelsekapital/omsättning 29,11% 1,41% 1,95% 3,36% 8,17% -5,69% 26,18% 6,86% -10,13% 26,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,64% 17,35% 18,83% 21,18% 23,34% 25,81% 20,29% 15,60% 5,27% 0,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,08% 99,38% 102,32% 113,27% 147,47% 53,27% 270,26% 140,60% 23,42% 108,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...