Visa allt om Symaskinsexperten i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 19 768 20 461 22 857 18 334 15 470 13 250 13 225 13 603 16 719 15 090
Övrig omsättning 1 505 1 607 1 572 1 487 1 465 1 108 1 831 0 0 46
Rörelseresultat (EBIT) 331 140 1 302 692 192 525 1 225 177 -454 -935
Resultat efter finansnetto 240 78 1 259 643 138 460 1 164 97 -546 -1 014
Årets resultat 140 61 741 361 76 451 1 164 97 -546 -1 014
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 33 50 61 81 86 1 321 1 325 1 440
Omsättningstillgångar 5 846 6 251 7 296 5 261 4 521 3 543 2 867 2 654 3 089 2 818
Tillgångar 5 846 6 266 7 329 5 311 4 582 3 624 2 953 3 975 4 414 4 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 459 1 319 1 706 1 365 1 004 928 477 313 216 224
Obeskattade reserver 581 521 521 206 34 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 595 1 722 1 550 679 1 159 1 251 580 709 1 286 881
Kortfristiga skulder 3 211 2 705 3 552 3 061 2 385 1 445 1 896 2 953 2 912 3 153
Skulder och eget kapital 5 846 6 266 7 329 5 311 4 582 3 624 2 953 3 975 4 414 4 258
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 997 2 324 1 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 638 689 567
Utdelning till aktieägare 200 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 273 22 068 24 429 19 821 16 935 14 358 15 056 13 603 16 719 15 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 8 8 8 9 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 196 2 273 2 540 2 037 1 719 1 656 1 653 1 700 1 858 3 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 472 455 346 356 301 278 161 156 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 346 158 1 320 710 212 545 1 242 206 -340 -791
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,39% -10,48% 24,67% 18,51% 16,75% 0,19% -2,78% -18,64% 10,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,71% 2,36% 17,79% 13,03% 4,19% 14,49% 41,48% 4,45% -10,15% -21,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 0,72% 5,71% 3,77% 1,24% 3,96% 9,26% 1,30% -2,68% -6,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,20% 28,72% 29,62% 26,57% 27,36% 30,35% 27,10% 25,46% 24,54% 25,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 17,33% 16,38% 12,00% 13,81% 15,83% 7,34% -2,20% 1,06% -2,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,71% 27,54% 28,82% 28,73% 22,49% 25,61% 16,15% 7,87% 4,89% 5,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,74% 20,48% 15,15% 23,91% 37,95% 44,43% 28,69% 15,14% 23,25% 33,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!