Visa allt om Hagberg Fiske AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13 936 15 440 15 152 12 306 10 157 7 781 6 182 6 378 4 604
Övrig omsättning 3 821 - 2 064 64 28 191 - 12 1 730
Rörelseresultat (EBIT) 6 200 2 071 4 236 2 134 2 493 1 493 -81 889 2 441
Resultat efter finansnetto 6 869 1 606 3 998 2 043 2 553 1 395 -103 869 2 341
Årets resultat 2 590 275 671 1 111 1 529 989 33 474 1 225
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 179 16 346 18 333 11 072 9 440 438 754 952 1 237
Omsättningstillgångar 6 662 10 655 5 930 4 090 2 167 9 026 7 344 6 732 5 984
Tillgångar 20 842 27 000 24 263 15 162 11 607 9 464 8 098 7 684 7 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 985 2 396 6 621 5 950 4 839 3 310 2 321 2 287 1 813
Obeskattade reserver 11 112 7 296 6 048 2 956 2 353 1 779 1 661 1 815 1 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 100 12 000 7 500 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 644 5 308 4 094 6 256 4 415 4 375 4 116 3 582 3 803
Skulder och eget kapital 20 842 27 000 24 263 15 162 11 607 9 464 8 098 7 684 7 221
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 3 593 2 274 1 697 1 348 1 280 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 747 684 587 564 597 203
Utdelning till aktieägare 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 757 15 440 17 216 12 370 10 185 7 972 6 182 6 390 6 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 645 3 088 3 030 2 461 2 539 1 945 1 546 1 595 1 535
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 605 795 1 122 740 575 479 470 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 984 2 798 4 575 2 303 2 829 1 797 229 1 177 2 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,74% 1,90% 23,13% 21,16% 30,54% 25,87% -3,07% 38,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,45% 7,67% 17,66% 14,08% 22,00% 16,59% 0,42% 13,11% 33,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,52% 13,41% 28,28% 17,35% 25,14% 20,18% 0,55% 15,79% 53,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,77% 41,96% 46,54% 66,64% 64,60% 57,90% 39,79% 57,35% 51,11%
Rörelsekapital/omsättning 28,83% 34,63% 12,12% -17,60% -22,13% 59,77% 52,22% 49,39% 47,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,50% 29,95% 46,73% 54,45% 57,50% 49,64% 43,78% 47,17% 41,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,97% 200,73% 144,85% 65,38% 49,08% 206,31% 178,43% 187,94% 157,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...