Visa allt om Hagberg Fiske AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 390 14 118 13 769 13 936 15 440 15 152 12 306 10 157 7 781 6 182
Övrig omsättning 222 1 326 1 122 3 821 0 2 064 64 28 191 0
Rörelseresultat (EBIT) 658 1 960 2 488 6 200 2 071 4 236 2 134 2 493 1 493 -81
Resultat efter finansnetto 1 542 1 960 2 390 6 869 1 606 3 998 2 043 2 553 1 395 -103
Årets resultat 1 893 1 465 1 690 2 590 275 671 1 111 1 529 989 33
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 482 11 192 12 090 14 179 16 346 18 333 11 072 9 440 438 754
Omsättningstillgångar 10 928 11 279 10 384 6 662 10 655 5 930 4 090 2 167 9 026 7 344
Tillgångar 19 409 22 471 22 473 20 842 27 000 24 263 15 162 11 607 9 464 8 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 033 8 139 6 675 4 985 2 396 6 621 5 950 4 839 3 310 2 321
Obeskattade reserver 10 801 11 427 11 342 11 112 7 296 6 048 2 956 2 353 1 779 1 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 100 2 100 12 000 7 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 576 2 905 2 356 2 644 5 308 4 094 6 256 4 415 4 375 4 116
Skulder och eget kapital 19 409 22 471 22 473 20 842 27 000 24 263 15 162 11 607 9 464 8 098
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 593 2 274 1 697 1 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 747 684 587 564
Utdelning till aktieägare 0 4 000 0 0 0 4 500 0 0 0 0
Omsättning 11 612 15 444 14 891 17 757 15 440 17 216 12 370 10 185 7 972 6 182
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 848 3 530 3 442 4 645 3 088 3 030 2 461 2 539 1 945 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 895 1 077 962 516 605 795 1 122 740 575 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 609 2 897 3 353 6 984 2 798 4 575 2 303 2 829 1 797 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,32% 2,53% -1,20% -9,74% 1,90% 23,13% 21,16% 30,54% 25,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,94% 8,72% 11,07% 34,45% 7,67% 17,66% 14,08% 22,00% 16,59% 0,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,54% 13,88% 18,07% 51,52% 13,41% 28,28% 17,35% 25,14% 20,18% 0,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,22% 44,33% 49,54% 38,77% 41,96% 46,54% 66,64% 64,60% 57,90% 39,79%
Rörelsekapital/omsättning 73,33% 59,31% 58,30% 28,83% 34,63% 12,12% -17,60% -22,13% 59,77% 52,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,49% 75,88% 69,07% 65,50% 29,95% 46,73% 54,45% 57,50% 49,64% 43,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 424,22% 388,26% 440,75% 251,97% 200,73% 144,85% 65,38% 49,08% 206,31% 178,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!