Visa allt om BFA Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 25 781 25 662 28 459 23 361 26 096 21 315 13 196 17 095 14 446 7 878
Övrig omsättning 414 359 180 227 162 207 141 181 224 219
Rörelseresultat (EBIT) 538 477 642 604 955 986 687 309 318 106
Resultat efter finansnetto 491 409 556 518 880 904 599 258 302 94
Årets resultat 345 311 415 409 744 766 463 198 229 46
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 556 2 672 2 698 2 521 2 337 2 375 2 410 2 495 29 44
Omsättningstillgångar 7 389 4 861 4 301 4 465 3 981 4 600 3 205 2 557 2 851 1 819
Tillgångar 8 945 7 533 6 999 6 987 6 318 6 974 5 615 5 052 2 880 1 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 418 3 073 2 837 2 572 2 313 1 718 1 102 640 592 363
Obeskattade reserver 0 0 0 0 26 127 212 212 212 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 202 2 036 1 747 1 589 1 844 1 953 2 439 229 41
Kortfristiga skulder 5 527 3 258 2 126 2 668 2 389 3 285 2 348 1 762 1 847 1 247
Skulder och eget kapital 8 945 7 533 6 999 6 987 6 318 6 974 5 615 5 052 2 880 1 863
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 391 4 340 3 933 2 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 239 1 635 1 397 898
Utdelning till aktieägare 150 0 75 150 0 150 150 0 150 0
Omsättning 26 195 26 021 28 639 23 588 26 258 21 522 13 337 17 276 14 670 8 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 13 13 12 11 9 13 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 842 1 833 2 189 1 797 2 175 1 938 1 466 1 315 1 204 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 588 590 570 504 473 520 466 449 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 648 644 806 735 1 063 1 083 772 347 332 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,46% -9,83% 21,82% -10,48% 22,43% 61,53% -22,81% 18,34% 83,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,01% 6,33% 9,17% 8,64% 15,12% 14,14% 12,24% 6,12% 11,04% 5,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,09% 1,86% 2,26% 2,59% 3,66% 4,63% 5,21% 1,81% 2,20% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,05% 41,67% 37,71% 44,15% 34,16% 37,01% 49,41% 45,71% 48,25% 54,94%
Rörelsekapital/omsättning 7,22% 6,25% 7,64% 7,69% 6,10% 6,17% 6,49% 4,65% 6,95% 7,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,21% 40,79% 40,53% 36,81% 36,93% 26,05% 22,57% 15,94% 26,30% 27,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,23% 144,51% 194,87% 163,61% 162,49% 137,20% 131,90% 138,08% 150,79% 145,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!