Visa allt om Geoteam Nord AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 14 299 17 351 20 087 30 213 40 036 37 632 22 548 14 374 11 454 8 883
Övrig omsättning 1 369 701 27 167 327 234 81 30 12 0
Rörelseresultat (EBIT) 318 582 -140 -1 228 360 436 267 56 369 449
Resultat efter finansnetto 356 535 -945 -1 339 174 223 145 -37 204 294
Årets resultat 286 631 -866 -1 265 119 47 106 146 146 207
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 452 1 803 1 991 2 732 3 488 1 813 1 699 2 090 2 165 2 492
Omsättningstillgångar 4 956 4 982 5 100 6 873 8 172 8 231 6 007 4 332 2 913 2 593
Tillgångar 7 408 6 784 7 091 9 605 11 660 10 044 7 706 6 422 5 077 5 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 038 752 121 654 1 919 748 801 695 669 637
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 0 0 235 235
Avsättningar (tkr) 45 66 162 154 229 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 639 186 1 653 2 197 1 318 1 344 1 412 1 479
Kortfristiga skulder 6 325 5 966 5 169 8 611 7 860 7 000 5 587 4 383 2 762 2 734
Skulder och eget kapital 7 408 6 784 7 091 9 605 11 660 10 044 7 706 6 422 5 077 5 085
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 861 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 569 3 373 2 753 2 359 2 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 027 1 656 907 811 786
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Omsättning 15 668 18 052 20 114 30 380 40 363 37 866 22 629 14 404 11 466 8 883
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 14 16 16 16 15 11 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 894 1 084 1 435 1 888 2 502 2 352 1 503 1 307 1 909 1 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 583 577 667 812 715 432 382 578 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 710 1 275 486 -564 1 234 995 676 500 750 753
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,59% -13,62% -33,52% -24,54% 6,39% 66,90% 56,87% 25,49% 28,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,26% 8,58% -12,54% -12,79% 3,09% 4,35% 3,46% 0,89% 7,27% 8,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,73% 3,35% -4,43% -4,06% 0,90% 1,16% 1,18% 0,40% 3,22% 5,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,73% 81,72% 65,48% 50,76% 53,60% 52,56% 54,44% 58,66% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,57% -5,67% -0,34% -5,75% 0,78% 3,27% 1,86% -0,35% 1,32% -1,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,01% 11,08% 1,71% 6,81% 16,46% 8,22% 10,39% 10,82% 16,59% 15,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,85% 82,97% 98,05% 79,44% 103,56% 117,13% 106,09% 96,12% 105,47% 94,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!