Visa allt om Anchor Lås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 259 21 903 21 620 20 288 15 417 14 425 11 154 9 665 8 807 5 339
Övrig omsättning 804 688 339 407 540 392 491 448 142 100
Rörelseresultat (EBIT) 6 405 4 505 3 555 3 686 1 257 2 798 1 509 692 744 565
Resultat efter finansnetto 6 253 4 416 3 510 3 644 1 206 2 741 1 445 507 505 408
Årets resultat 4 286 3 112 2 979 1 803 871 2 257 801 257 250 38
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 860 5 721 3 030 3 501 2 310 2 399 1 449 1 508 1 767 1 853
Omsättningstillgångar 18 000 16 578 12 630 9 059 7 977 7 780 5 953 4 880 4 832 4 921
Tillgångar 26 859 22 300 15 661 12 561 10 288 10 178 7 402 6 388 6 600 6 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 855 11 769 9 157 6 177 4 374 3 653 1 396 595 338 88
Obeskattade reserver 3 329 2 458 2 017 2 347 1 025 950 1 111 702 531 354
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 053 2 984 1 282 1 684 2 382 2 813 1 952 2 391 3 723 4 438
Kortfristiga skulder 4 623 5 089 3 205 2 353 2 507 2 762 2 942 2 700 2 007 1 894
Skulder och eget kapital 26 859 22 300 15 661 12 561 10 288 10 178 7 402 6 388 6 600 6 774
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 084 3 939 3 776 3 102 1 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 721 1 633 1 445 1 165 639
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 063 22 591 21 959 20 695 15 957 14 817 11 645 10 113 8 949 5 439
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 14 14 12 11 11 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 737 1 288 1 544 1 449 1 285 1 311 1 014 879 881 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 467 523 489 526 532 511 481 433 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 926 5 457 4 319 4 283 1 780 3 259 1 853 1 031 1 046 709
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,72% 1,31% 6,57% 31,59% 6,88% 29,33% 15,41% 9,74% 64,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,90% 20,20% 22,70% 29,37% 12,25% 27,55% 20,40% 10,90% 11,44% 8,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,53% 20,57% 16,44% 18,18% 8,17% 19,44% 13,54% 7,20% 8,57% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,15% 69,51% 62,67% 59,98% 66,01% 73,22% 75,78% 81,43% 78,02% 83,39%
Rörelsekapital/omsättning 42,79% 52,45% 43,59% 33,05% 35,48% 34,79% 26,99% 22,56% 32,08% 56,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,97% 61,37% 68,52% 63,75% 50,29% 43,17% 30,57% 17,89% 11,40% 5,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,86% 160,15% 154,98% 129,92% 134,58% 138,31% 56,59% 54,33% 100,50% 112,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!