Visa allt om Seaborne Supply Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 298 7 264 16 539 43 836 26 697 57 166 93 763 50 905 29 696 14 048
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -272 -56 35 186 225 1 116 1 242 440 354 -262
Resultat efter finansnetto -323 -113 14 186 217 1 105 1 241 371 126 62
Årets resultat -18 -13 26 117 124 645 718 214 63 28
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 111 111 111 111 129 147 165 183 1 158
Omsättningstillgångar 6 451 8 564 8 203 10 345 5 328 7 855 10 881 10 805 4 932 3 716
Tillgångar 6 562 8 675 8 314 10 456 5 439 7 984 11 028 10 970 5 115 4 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 042 2 059 2 072 2 047 1 931 1 806 1 161 443 230 167
Obeskattade reserver 397 702 802 823 789 734 459 144 54 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 395 395 395 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 728 5 519 5 045 7 587 2 720 5 443 9 408 10 383 4 832 4 688
Skulder och eget kapital 6 562 8 675 8 314 10 456 5 439 7 984 11 028 10 970 5 115 4 874
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 40 - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 627 868 396 255 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 210 286 137 83 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 298 7 264 16 539 43 836 26 697 57 166 93 763 50 905 29 696 14 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 298 7 264 16 539 43 836 13 349 28 583 46 882 25 453 29 696 14 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 84 91 349 353 240 432 595 272 350 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -272 -56 35 186 243 1 134 1 260 458 372 -262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,36% -56,08% -62,27% 64,20% -53,30% -39,03% 84,19% 71,42% 111,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,15% -0,61% 0,48% 1,80% 4,14% 13,98% 11,26% 4,76% 6,92% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,84% -0,73% 0,24% 0,43% 0,84% 1,95% 1,32% 1,03% 1,19% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -2,09% 2,77% 3,63% 4,06% 8,31% 4,37% 4,70% 3,93% 4,49% 1,67%
Rörelsekapital/omsättning 118,49% 41,92% 19,09% 6,29% 9,77% 4,22% 1,57% 0,83% 0,34% -6,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,84% 30,05% 32,45% 25,72% 46,82% 29,79% 13,77% 5,06% 5,27% 3,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,04% 155,17% 162,60% 131,38% 195,88% 144,31% 50,98% 44,45% 37,98% 69,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!