Visa allt om Exipos Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 311 073 378 928 380 736 386 384 349 660 153 443 171 888
Övrig omsättning 11 730 7 552 10 115 2 781 3 538 1 810 2 525
Rörelseresultat (EBIT) 44 471 46 034 38 087 34 457 33 462 5 864 13 809
Resultat efter finansnetto 47 933 49 198 39 214 39 681 37 909 6 104 15 551
Årets resultat 38 201 38 677 30 236 31 149 28 794 3 643 11 258
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 581 126 748 120 757 100 919 93 836 98 360 97 798
Omsättningstillgångar 260 313 259 886 221 489 242 911 208 282 144 182 104 400
Tillgångar 384 894 386 634 342 245 343 830 302 118 242 542 202 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 610 236 125 208 972 196 820 168 938 142 544 153 501
Minoritetsintressen 14 385 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 15 155 20 462 17 125 14 573 11 252 7 991 7 169
Långfristiga skulder 11 336 21 003 19 804 20 244 21 302 12 149 7 530
Kortfristiga skulder 106 408 109 045 96 344 112 193 100 626 79 857 33 998
Skulder och eget kapital 384 894 386 634 342 245 343 830 302 118 242 542 202 197
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
Löner till styrelse & VD 4 356 4 831 4 454 3 574 3 209 2 499 2 212
Varav tantiem till styrelse & VD 291 - 387 423 - - 195
Löner till övriga anställda 56 000 57 989 56 050 58 089 51 694 26 225 25 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 929 - - 654
Sociala kostnader 28 663 30 536 27 349 28 082 25 282 13 746 12 634
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 322 803 386 480 390 851 389 165 353 198 155 253 174 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 109 115 114 115 98 60 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 854 3 295 3 340 3 360 3 568 2 557 2 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 848 838 798 804 840 746 695
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 535 50 959 42 800 39 458 39 360 9 945 18 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,91% -0,47% -1,46% 10,50% 127,88% -10,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,59% 12,89% 11,64% 11,79% 12,66% 2,61% 7,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,58% 13,15% 10,46% 10,49% 10,94% 4,12% 9,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,89% 50,30% 47,88% 46,46% 46,22% 52,21% 48,22%
Rörelsekapital/omsättning 49,48% 39,81% 32,87% 33,83% 30,79% 41,92% 40,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,73% 61,07% 61,06% 57,24% 55,92% 58,77% 75,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,76% 209,36% 192,46% 177,90% 180,08% 140,55% 244,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -111 -118 -125 136 -595 -751 -695 -723 -709 -466
Resultat efter finansnetto 40 457 3 175 1 542 5 696 3 175 1 185 2 554 2 740 4 233 4 218
Årets resultat 39 370 1 204 3 070 4 544 2 649 499 1 068 425 3 098 2 268
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 356 98 756 105 282 86 500 84 099 91 333 95 455 105 355 111 450 114 948
Omsättningstillgångar 34 401 10 618 8 495 32 560 32 501 28 637 31 251 24 952 18 243 11 267
Tillgångar 125 758 109 374 113 777 119 060 116 600 119 971 126 707 130 307 129 693 126 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 069 102 698 111 494 112 924 110 980 110 731 120 572 124 504 125 579 122 630
Obeskattade reserver 1 400 1 403 883 4 525 4 625 4 684 4 907 4 436 3 024 2 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 289 5 273 1 400 1 611 994 4 556 1 227 1 368 1 090 1 237
Skulder och eget kapital 125 758 109 374 113 777 119 060 116 600 119 971 126 707 130 307 129 693 126 216
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12
2019-12
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 30 255 - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 357 357 392 385 312
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 7 74 107 107 107 99 75
Utdelning till aktieägare 30 000 19 000 10 4 500 2 600 2 400 10 340 5 000 1 500 150
Omsättning 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 37 330 464 464 499 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 -118 -125 136 -458 -614 -558 -586 -572 -466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,73% 94,90% 98,60% 97,81% 98,27% 95,34% 98,18% 98,20% 98,65% 98,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 668,81% 201,37% 606,79% 2 021,10% 3 269,72% 628,56% 2 546,94% 1 823,98% 1 673,67% 910,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!