Visa allt om Grundia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 86 823 143 317 92 568 89 233 70 822 51 996 54 929 32 716 33 229 30 377
Övrig omsättning 2 112 536 265 213 144 740 394 525 0 64
Rörelseresultat (EBIT) 5 826 12 447 11 145 7 185 6 195 6 968 5 907 1 072 2 003 -144
Resultat efter finansnetto 5 808 12 399 10 938 6 928 6 031 6 891 5 819 943 1 778 -301
Årets resultat 3 468 7 112 8 077 5 329 3 493 3 819 3 409 587 938 -108
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 350 6 546 6 880 7 234 6 890 7 328 7 043 2 452 3 019 3 026
Omsättningstillgångar 37 022 36 225 29 396 25 917 28 428 15 427 14 067 6 373 5 043 6 067
Tillgångar 43 372 42 771 36 277 33 151 35 318 22 755 21 110 8 825 8 062 9 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 787 10 319 11 207 11 130 8 801 7 308 5 449 2 039 1 452 514
Obeskattade reserver 10 761 9 426 6 306 5 735 5 687 4 205 2 240 859 699 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 549 2 549 2 599 2 917 3 867 2 921 2 327 1 129 1 518 1 645
Kortfristiga skulder 16 275 20 478 16 165 13 370 16 963 8 321 11 094 4 797 4 392 6 777
Skulder och eget kapital 43 372 42 771 36 277 33 151 35 318 22 755 21 110 8 825 8 062 9 093
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 506 5 405 5 581 3 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 3 501 1 758 1 648 983
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 3 000 2 000 970 0 0 0
Omsättning 88 935 143 853 92 833 89 446 70 966 52 736 55 323 33 241 33 229 30 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 40 35 38 30 24 29 14 14 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 973 3 583 2 645 2 348 2 361 2 167 1 894 2 337 2 374 4 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 677 607 501 530 540 471 567 548 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 127 13 057 11 745 7 776 6 929 7 944 6 919 2 076 2 888 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 54,82% 3,74% 26,00% 36,21% -5,34% 67,90% -1,54% 9,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,43% 29,10% 30,74% 21,67% 17,54% 30,62% 27,98% 12,16% 24,86% -1,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% 8,68% 12,05% 8,05% 8,75% 13,40% 10,75% 3,28% 6,03% -0,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,74% 49,46% 60,79% 53,88% 57,81% 69,80% 59,52% 62,35% 52,05% 37,81%
Rörelsekapital/omsättning 23,90% 10,99% 14,29% 14,06% 16,19% 13,67% 5,41% 4,82% 1,96% -2,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,14% 41,32% 44,45% 47,07% 37,48% 46,53% 34,09% 30,70% 24,77% 6,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,84% 173,71% 178,39% 189,54% 165,17% 181,95% 125,42% 117,20% 94,67% 81,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!